Wpis na listę radców prawnych

wpis na listę radców prawnych
Informacja o zdanym egzaminie zawodowym została już ostatecznie przetworzona. Świętowaniu nie było końca, lecz teraz nadszedł czas na powrót do rzeczywistości i realizację swoich prawniczych planów.

Przed otworzeniem kancelarii, rozpoczęciem wykonywania zawodu radcy prawnego, w pierwszej kolejności należy wpisać się na Listę Radców Prawnych, a następnie dokonać zawiadomienia o Rozpoczęciu Wykonywania Zawodu. Natomiast jeżeli planujemy prowadzić własną kancelarię i jeszcze nie mamy Działalności Gospodarczej, powinniśmy dodatkowo dokonać jej zgłoszenia w CEIDG.

Poniżej opisaliśmy, krok po kroku, cały proces rozpoczynania wykonywania zawodu Radcy Prawnego:

1. Wpis na listę radców prawnych   |   Wzór wniosku (formularz PDF)
2. Rozpoczęcie wykonywania zawodu
a. w ramach stosunku pracy   |   Wzór zawiadomienia (formularz PDF)
b. w ramach umowy cywilno-prawnej   |    Wzór zawiadomienia (formularz PDF)
c. w kancelarii indywidualnej   |   Wzór zawiadomienia (formularz PDF)

Artykuł dotyczy wpisu na listę radców prawnych i rozpoczęcia wykonywania zawodu, przez osoby, które odbyły aplikację radcowską i złożyły egzamin zawodowy.

1. Wpis na listę Radców Prawnych

Wniosek wraz z załącznikami

We wniosku oprócz właściwej podstawy prawnej wpisu, powinny także znaleźć się następujące informacje:

 1. Dane Okręgowej Izby Radców Prawnych, na listę której chcemy dokonać wpisu,
 2. Dane Wnioskodawcy oraz dane kontaktowe,
 3. Wymagane dokumenty załączniki:
  1. Zaświadczenie o niekaralności z KRK,
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. Karta Ewidencyjna – z własnoręcznym podpisem,
  4. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku,
  5. CV – z własnoręcznym podpisem
  6. Zdjęcie (2 szt.),
  7. Oświadczenie lustracyjne – dot. tylko osób urodzonych przed 1.08.1972 r.,
  8. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
  9. Dowód uiszczenia opłaty za wpis.
Wzór wniosku wraz z załącznikami (formularz PDF) – Okręgowa Izba Radców Prawnych w:
Białymstoku →
Bydgoszczy →
Gdańsku →
Katowicach →
Kielcach →
Koszalinie →
Krakowie →
Lublinie →
Łodzi →
Olsztynie →
Opolu →
Poznaniu →
Rzeszowie →
Szczecinie →
Toruniu →
Wałbrzychu →
Warszawie →
Wrocławiu →
Zielonej Górze →
Termin dokonania wpisu:

Jeżeli chodzi o termin dokonania wpisu, to właściwa Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) podejmuje uchwałę w sprawie wpisu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Następnie OIRP przesyła w terminie 7 dni uchwałę o wpisie na listę radców prawnych wraz z aktami osobowymi kandydata do Ministra Sprawiedliwości. Natomiast Minister Sprawiedliwości w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały może złożyć sprzeciw. Jeżeli w tym terminie tego nie zrobi, wpis uważa się ostatecznie za dokonany.

2. Rozpoczynanie wykonywania zawodu Radcy Prawnego

Radca prawny, który został wpisany na listę radców prawnych, ma obowiązek przede wszystkim zawiadomić właściwą OIRP o podjęciu wykonywania zawodu.

Przede wszystkim wskazać należy, że radcowie prawni odmiennie niż adwokaci, mają szerszy wybór co do formy wykonywania zawodu: (1) w ramach stosunku pracy/umowy cywilno-prawnej, (2) w kancelarii indywidualnej lub (3) spółce.

a. Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu w ramach stosunku pracy

W zawiadomieniu należy wskazać:

 1. Datę rozpoczęcia wykonywania zawodu,
 2. Nazwę pracodawcy,
 3. NIP pracodawcy,
 4. Typ jednostki – (1) administracja państwowa, (2) administracja samorządowa, (3) sektor pozapubliczny,
 5. Dane kontaktowe,
 6. Numer wpisu na listę radców prawnych.

b. Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu w ramach umowy cywilnoprawnej

W zawiadomieniu należy wskazać:

 1. Datę rozpoczęcia wykonywania zawodu,
 2. Dane kontaktowe,
 3. Numer wpisu na listę radców prawnych.

c. Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu w kancelarii indywidualnej

W zawiadomieniu należy wskazać:

 1. Datę rozpoczęcia wykonywania zawodu,
 2. Nazwę kancelarii,
 3. NIP,
 4. Adres miejsca wykonywania zawodu,
 5. Dane kontaktowe,
 6. Dane dot. ew. filii kancelarii, jeżeli planujemy wykonywać zawód w innym miejscu niż wskazane w pkt 5 powyżej.

Jeżeli planujesz rozpoczęcie działalności zawodowej, w ramach własnej kancelarii lub rozliczając się poprzez wystawienie faktury VAT, to równolegle ze złożeniem zawiadomienia o wykonywaniu zawodu powinieneś złożyć również wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej (wniosek do CEIDG).

Ale w jakim terminie, jako nowy radca prawny, powinienem założyć działalność gospodarczą?

Krótko mówiąc, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek do CEIDG złożyć przed zawiadomienie o wykonywaniu zawodu w OIRP. Zwłaszcza, że w samym wniosku do CEIDG można wskazać datę, od której będziemy rozpoczynać działalność gospodarczą. Jest to o tyle istotne, że data ta może być datą przyszłą, a w konsekwencji nie będziemy musieli płacić składek na ZUS, aż do tego określonego przez nas dnia.

Krok po roku jak założyć działalność gospodarczą, jak wybrać najbardziej optymalny termin jej rozpoczęcia, wzór wniosku do CEIDG, instrukcje jak złożyć wniosek on-line, a także wszystkie szczegóły dotyczące PKD, składek na ubezpieczenie, form opodatkowania, VATu, itd. →

Zobacz również jak uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  →

Wracając jednak do realizacji obowiązków korporacyjnych.

W związku z tym, że wypełnienie zgłoszenia o niektóre elementy mogą sprawiać trudności, poniżej zmieściliśmy szczegółowe wyjaśnienie, w zakresie każdego z nich.

1. Data rozpoczęcia wykonywania zawodu:

Krótko mówiąc, jak enigmatycznie by to nie brzmiało, w zawiadomieniu należy wskazać od jakiej daty będziesz wykonywać zawód. Termin ten nie może być wcześniejszy niż data ślubowania.

Przykład:

Data uznania wpisu na listę za dokonany:

01.06

Wyznaczona data ślubowania:

28.06

Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia wykonywania zawodu:

29.06

Czyli, jeżeli mój wpis na listę radców prawnych został uznany za dokonany w dniu 01.06, a ślubowanie zostało wyznaczone na dzień 28.06, to najwcześniejszą datą, którą można wskazać, jako data rozpoczęcia wykonywania zawodu, to 29.06.

2. Nazwa kancelarii:

Ściśle mówiąc, w zgłoszeniu należy wskazać nazwę przyszłej kancelarii. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się, aby w nazwie kancelarii znalazło się oznaczenie „radca prawny”, „radcowska” w dowolnej formie gramatycznej.

3. NIP

Jeśli prowadzisz już działalność gospodarczą, to podanie numeru NIP nie będzie stanowić większego problemu.

Z drugiej strony, jeżeli nie masz jeszcze działalności gospodarczej, to musisz złożyć wniosek o nadanie numeru NIP – więcej informacji o całym procesie znajdzie w artykułe dot. wniosku do CEIDG, PKD, terminów, ZUSu, form opodatkowania, NIPu, VATu, itd. →

4. Adres miejsca wykonywania zawodu

Adres miejsca wykonywania zawodu to adres, pod którym wykonujemy naszą działalność zawodową, przyjmujemy klientów, odbieramy pocztę, to również adres na który przychodzą np. zawiadomienia o sprawach z urzędu, itd. ale również adres pod którym odwiedzi nas wizytator w trakcie wizytacji naszej kancelarii.

Czy ten adres musi pokrywać się z adresem zgłoszonym w CEDIG?

W CEIDG zgłosić należy adres, pod którym będzie faktycznie wykonywana działalność gospodarcza.

W OIRP zgłosić należy adres, pod którym będzie faktycznie wykonywana działalność zawodowa, gdzie przyjmowani będą klienci, odbierana będzie poczta, itd. Zatem oba te adresy powinny się pokrywać.

Co jednak istotne w CEDIG można podać dodatkowy adres wykonywania działalności. Znaczy to tyle, że np. jeżeli masz założoną działalność w innym województwie np. w Kielcach ze względu na otrzymaną dotację z Urzędu Pracy, a dokonujesz wpisu na listę radców prawnych w Warszawie, to adres warszawski, możesz spokojnie zgłosić jako dodatkowe miejsce w CEIDG i jednocześnie zgłosić ten sam warszawski adres jako adres wykonywania zawodu. Jeżeli nie dysponujesz takim lokalem/adresem, to możemy np. skorzystać z oferty Wspólnoty Prawników.

Wspólnota Prawnika, coworking prawniczy, biuro tylko dla prawników. Zgodność z zasadami etyki. Siedziba kancelarii z pełną obsługą korespondencji od 179 zł →

Jednak co ważniejsze, zgodnie z przepisami korporacyjnymi lokal, w którym radca prawny wykonuje zawód, powinien być odpowiedni, a przede wszystkim powinien odpowiadać wymogom godności i zasad wykonywania zawodu oraz zapewniać klientom dyskrecję.

Ale co to znaczy odpowiedni lokal?

To znaczy, że powinien odpowiadać powadze wykonywanego zawody i wcale nie oznacza to, że meble muszą być z mahoniu, a klamki złote. Znaczy to tyle, że powinien być przede wszystkim czysty, schludny i pozwalać na świadczenie profesjonałem pomocy prawnej.

Natomiast najistotniejszym jest, aby lokal zapewniał, że dane osobowe klientów, a przede wszystkim informacje objęte tajemnicą radcowską, były należycie przetwarzane i chronione, a osoby postronne niezwiązane z kancelarią lub nie dające właściwej rękojmi, nie miały dostępu to takich danych i informacji.

Dowiedz się więcej o możliwości prowadzenia działalności w wirtualnym biurze dla prawnika/prawniczym coworkingu →

5. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe to krótko mówiąc, numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail). Natomiast z naszego doświadczenia, jeżeli jest taka możliwość, to warto podzielić zarówno telefon jak i skrzynkę mailową na służbowe i prywatne.

6. Dane dot. filii kancelarii

Jeżeli planujemy wykonywać zawód w innym miejscu, niż wskazany jako miejsce wykonywania zawodu, to należy również podać wszystkie dane dot. takiej ewentualnej filii kancelarii.

Takie dane to w skrócie: (1) data rozpoczęcia wykonywania zawodu w filii kancelarii, (2) adres filii oraz (3) dane kontaktowe dot. filii.

Wzór zawiadomienia o wykonywaniu zawodu (formularz PDF) – Okręgowa Izba Radców Prawnych w:
Białymstoku →
Bydgoszczy →
Gdańsku →
Katowicach →
Kielcach →
Koszalinie →
Krakowie →
Lublinie →
Łodzi →
Olsztynie →
Opolu →
Poznaniu →
Rzeszowie →
Szczecinie →
Toruniu →
Wałbrzychu →
Warszawie →
Wrocławiu →
Zielonej Górze →
Termin rozpoczęcia wykonywania zawodu:

Termin, w którym następuje moment rozpoczęcia wykonywania zawodu, to oczywiście termin wskazany w zawiadomieniu. Od tego dnia radca prawny może faktycznie wykonywać czynności i świadczyć profesjonalną pomoc prawną.

 

Jeżeli będziesz miał/a jakiekolwiek pytania albo wątpliwości w zakresie zgłoszenia, określenia daty lub adresu dla działalności albo np. miejsca wykonywania zawodu, zawsze możesz do nas napisać na adres: kontakt@legalvenue.pl. Postaramy się pomóc.

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – spotkania z Twoimi klientami już od 179 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii

 

Strona Krajowej Rady Radców Prawnych: