Dofinansowanie działalności prawniczej (dotacje)

Dotacje na rozpoczęcie działalności prawniczej
Dzisiejszym tematem jest dofinansowanie działalności prawniczej. Wiele osób, po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego lub egzaminu radcowskiego, z pewnością zastanawia się nad założeniem własnej kancelarii. Wymaga to jednak pewnych nakładów finansowych, na które nie zawsze mogą sobie pozwolić początkujący adwokaci i radcy prawni. Warto jednak rozważyć możliwość wnioskowania o dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej. Głównymi źródłami pozyskiwania takich funduszy są dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy, dotacje z Lokalnych Grup Działania oraz dotacje unijne. Przyjrzyjmy się zatem wymogom, jakie należy spełnić, by poszczególne dotacje otrzymać; krokom, które należy podjąć w tym celu oraz korzyściom, które można dzięki temu osiągnąć.

Co istotne – w związku z występowaniem stanu epidemii i licznymi aktami normatywnymi ogłoszonymi w ciągu ostatniego roku – w przepisach pojawiły się liczne nowelizacje. Warto zatem prześledzić je oraz to, w jaki sposób wpłynęły na możliwość dofinansowania działalności prawniczej.

 1. Bezzwrotne dofinansowanie działalności prawniczej z Urzędu Pracy
  • Warunki, które trzeba spełnić
  • Praktyka Urzędów Pracy
  • Co należy zrobić, by otrzymać dotację z PUP?
  • Wkład własny
  • Umowa na dofinansowanie
  • Na co można przeznaczyć dofinansowanie (dotację)
  • Kwota dofinansowania z PUP
 2. Dofinansowanie działalności prawniczej z Unii Europejskiej
  • Warunki przyznania dotacji z UE
  • Etapy ubiegania się o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności
  • Wkład własny
  • Ocena wniosku
  • Umowa na dofinansowanie
 3. Podsumowanie. Korzyści płynące ze skorzystania z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich

Część 1. Bezzwrotne dofinansowanie działalności prawniczej z Urzędu Pracy

Dofinansowanie działalności prawniczej (gospodarczej) oferowane przez PUP jest formą walki z bezrobociem. Urzędy przyznają je w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (osobom do 29 roku życia), Regionalnego Programu Operacyjnego (osobom powyżej 29 roku życia) oraz Funduszu Pracy (bez ograniczeń wiekowych). Ogromną zaletą takiej dotacji jest to, że jest ona bezzwrotna. Chcąc ją otrzymać, należy jednak spełnić kilka wymogów .

Warunki, które należy spełnić

Dofinansowanie otrzymać mogą:

 • Bezrobotni, po zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie;
 • Absolwenci Centrum Integracji Społecznej;
 • Absolwenci Klubu Integracji Społecznej;
 • poszukujący pracy, niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Warto jednak zauważyć, że bezrobotny starający się o taką dotację nie może być studentem studiów dziennych. Może już natomiast studiować zaocznie. Dotąd można było także posiadać innej działalności gospodarczej w okresie minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W wyniku zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 18.01.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 131)  – zniesiono ten warunek dla pewnego przypadku. O dofinansowanie działalności gospodarczej może się ubiegać osoba, która przez ostatnie 12 miesięcy prowadziła działalność gospodarczą.

Warunkami są zakończenie wcześniejszej działalności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z występowaniem owego stanu. Przedmiot zakończonej działalności musi różnić się od działalności planowanej.

Co więcej, jak wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Dz. U. poz. 1380) – wniosek o dofinansowanie działalności prawniczej (gospodarczej) może być rozpatrzony negatywnie w przypadku, gdy bezrobotny w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • przerwał z własnej winy szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inne formy pomocy określoną w ustawie,
 • po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

Praktyka Urzędów Pracy

Ponadto warunkiem otrzymania dotacji z Urzędu Pracy jest także niepozyskanie już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności oraz nieubieganie się w tym samym czasie o dotację w innym urzędzie. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku. Nie może ona także figurować w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Powiatowe Urzędy Pracy posiadają swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (w tym również praktykę przyznawania dofinansowania działalności prawniczej). W związku z tym, należy dokładnie zapoznać się wcześniej z tymi regulacjami. Przykładowo – czas między rejestracją jako osoba bezrobotna, a złożeniem wniosku o dotację jest zależny od konkretnego urzędu.

Co należy zrobić, by otrzymać dotację

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy przedłożyć wniosek wraz z załącznikami we właściwym Urzędzie Pracy – ze względu na:

 1. miejsce zamieszkania,
 2. pobytu lub
 3. planowane miejsce prowadzenia działalności

Wnioski te, wraz z listą załączników dostępne są na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy. Zawierają one m. in.: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj planowanej działalności, kalkulację kosztów związanych z jej podjęciem, szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków (może to być weksel z poręczeniem wekslowym, poręczenie dwóch osób, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji).

Wkład własny

Przy rozpatrywaniu wniosków urzędy pracy zwracają także uwagę na wkład własny oferowany przez wnioskodawcę. Wkładem tym może być określona suma pieniędzy lub sprzęt (np. sprzęt komputerowy). Dodatkowym atutem będzie załączenie do wniosku wszelkich dokumentów, certyfikatów i referencji potwierdzających doświadczenie bezrobotnego starającego się o dofinansowanie w dziedzinie związanej z profilem działalności firmy.

Urząd ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę o uwzględnieniu lub odmowie przyjęcia wniosku o refundację w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy, urząd podaje jej przyczynę.

Umowa na dofinansowanie

Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy zawieranej ze starostą (działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy). Umowa taka zawiera zobowiązania wnioskującego do m.in:

 • złożenia rozliczenia;

W stosunku do poprzednich lat nastąpiły jednak ważne modyfikacje. Co istotne – w związku ze zmianami wprowadzonymi wspomnianym już wyżej rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.01.2021 wnioskujący może zawiesić działalność gospodarczą lub podjąć zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ww. rozporządzeniem wprowadzono również możliwość kontynuacji zawartej umowy w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie (dotację)

Należy zwrócić uwagę na fakt, że działalność gospodarczą powinno założyć się w terminie wskazanym w umowie. Całość kwoty otrzymanej z dofinansowania prowadzący tę działalność musi wydać w przeciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia na konto bankowe.

Warto również upewnić się, na co przyznane środki pieniężne można przeznaczyć. Przeważnie jest to zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, oprogramowania, towaru i materiałów oraz reklamy. Nie wydamy ich natomiast na pojazdy, kasę fiskalną, drukarkę fiskalną, czy pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy. Wymogi te szczegółowo określają regulaminy poszczególnych urzędów pracy. Wobec tego należy skrupulatnie je wcześniej sprawdzić.

Przejdźmy do najistotniejszej kwestii, czyli o jaką kwotę pieniędzy można wnioskować? Zależy to od możliwości finansowych danego urzędu, maksymalnie jest to jednak 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Przykładowo – dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy maksymalna wysokość kwoty, o którą można wnioskować 2021r. wynosi 34,089,36zł. Wysokość dofinansowania jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności oraz szans zdobycia pozycji na rynku. Pod uwagę bierze się także adekwatność planowanych wydatków do rodzaju danej działalności.

Część 2. Dofinansowanie działalności prawniczej z Unii Europejskiej

Trzecią możliwością dofinansowania działalności prawniczej jest pozyskanie środków z Funduszy Europejskich UE. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że są one bezzwrotne. Dodatkowo, poza podstawową kwotą (najczęściej ponad 20 tys. złotych) można liczyć także na tzw. wsparcie pomostowe. Są to pieniądze w kwocie przeważnie wahającej się w granicach 1000-2000 złotych miesięcznie, wypłacane przez 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Można je przeznaczyć m.in. na składki ZUS, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty usług księgowych, pocztowych i inne koszty związane z funkcjonowaniem firmy. Daje to funduszom z UE znaczą przewagę nad dofinansowaniami płynącymi z urzędów pracy, ale po kolei.

Warunki przyznania dotacji z Unii Europejskiej

Dotacje z Funduszy Europejskich otrzymać mogą:

 • osoby, które nie ukończyły 30-go roku życia, są bezrobotne i nie uczą się. Wówczas dofinansowania przyznawane są im w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia, a ich sytuacja zawodowa jest trudna (w szczególności dotyczy to: kobiet, osób powyżej 45 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, niepracujących od dłuższego czasu). Dotacje te są finansowane w ramach Programów Regionalnych.

W obu tych przypadkach w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji należy udać się do właściwego urzędu pracy. Gdyż to powiatowy lub wojewódzki urząd pracy wybiera instytucje, które udzielają dotacji. Listę tych instytucji (tzw. operatorów- firm szkoleniowych lub fundacji) można także znaleźć na stronach internetowych tych urzędów. Oprócz tego warto skontaktować się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Etapy ubiegania się o dofinansowanie działalności prawniczej

W przypadku dofinansowania z Funduszy Europejskich mamy do czynienia z najbardziej rozbudowaną z wszystkich opisanych tutaj procedur. Składa się ona bowiem z kilku etapów i może trwać nawet ponad rok.

Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniej formy dofinansowania oraz sprawdzenie harmonogramu konkursu. Warto pamiętać, iż każdy nabór wniosków ma określony termin. W roku 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wg. Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla ww. Programu (wersja z dnia 28.07.2020) planowany nabór wniosków przeprowadza jeszcze w październiku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Nie należy się jednak obawiać, że straciliśmy już całkowicie możliwość ubiegania się o dotację. W związku z niedawnym szczytem Rady Europejskiej w Brukseli i uzgodnionym w jego trakcie budżetem, Polska ma w latach 2021-2027 otrzymać w ramach polityki spójności około 66,8 mld euro. W tym właśnie na inwestycje w przedsiębiorczość. Gotowe programy operacyjne zostaną przedstawione na początku 2021 roku.

Wkład własny

Ponadto istotne jest, by zwrócić uwagę, że każdy projekt współfinansowany przez UE – w przeciwieństwie do dotacji na założenie firmy z Urzędu Pracy – wymaga także wkładu własnego. Jego wysokość zależy od rodzaju projektu. Wkładu tego nie muszą stanowić wyłącznie środki posiadane przez potencjalnego beneficjenta na koncie. Możliwe jest także skorzystanie z kredytu lub pożyczki.

 1. Po wybraniu odpowiedniej formy dofinansowania działalności prawniczej należy złożyć formularz rekrutacyjny, który jest skróconą wersją opisu projektu. Na tym etapie formularz jest weryfikowany merytorycznie i formalnie.
 2. Jeśli wniosek o udział w projekcie zostanie zaakceptowany przez operatora, wnioskodawca może wziąć udział w cyklu szkoleń. Dotyczą one m.in.: projektowania biznesplanu, marketingu, przedsiębiorczości.
 3. Następnie, po dokładnej analizie dokumentacji konkursowej, należy złożyć do wskazanej instytucji wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Od tego momentu pozostaje oczekiwanie na decyzję Komisji Oceny Wniosków. Cały proces może trwać nawet do trzech miesięcy.

Ocena wniosku

Wniosek zostaje, na podstawie karty oceny wniosku, poddany najpierw ponownej ocenie formalnej, potem ocenie merytorycznej. Pod uwagę brane są głównie: informacje o beneficjencie i jego doświadczenie zawodowe, opis planowanej działalności gospodarczej, planowane koszty inwestycji, konkurencja rynkowa oraz przygotowanie inwestycji. Dodatkowo punktowana jest rozmowa beneficjenta z doradcą zawodowym.

Przed podpisaniem umowy beneficjent zobowiązuje się do zabezpieczenia dotacji na wartość nie mniejszą niż 140% dofinansowania. Możliwe formy takiego zabezpieczenia to: weksel z poręczeniem, poręczenie zwykłe, zastaw na prawach lub rzeczach, ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, gwarancja bankowa lub blokada rachunku.

Umowa na dofinansowanie

W konsekwencji pozytywnego rozpatrzenia wniosku z beneficjentem zawiera się umowę o dofinansowanie działalności prawniczej (gospodarczej). Umowa ta określa szczegółowe zasady na jakich dotacja została przyznana, zasady rozliczenia i obowiązki beneficjenta. Do podstawowych zobowiązań należy:

 • wydatkowanie środków zgodnie z założeniami;
 • rozliczenie projektu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wydatkowania przyznanych środków;
 • złożenie wniosku o płatność końcową po zakończeniu projektu.

Po rozpoczęciu działalności istnieje możliwość uzyskania wspomnianego już wsparcia pomostowego. Jest ono udzielane do momentu uzyskania płynności finansowej firmy. Jego rozliczenia należy dokonać do 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Część 3. Podsumowanie. Korzyści płynące ze skorzystania z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich

Dofinansowanie działalności prawniczej z Unii Europejskiej posiada niewątpliwe atuty. Poza wsparciem finansowym, szkolenia, porady, a czasem także miejsca do pracy i potrzebne wyposażenie. Środki finansowe pozyskane w ramach Funduszy Europejskich często możemy przeznaczyć na szerszy wachlarz potrzeb, niż te pozyskane z Urzędu Pracy. Trzeba jednak pamiętać o rozbudowanej procedurze, podczas której z pewnością jesteśmy w stanie nie tylko świetnie przestudiować projektowanie biznesplanu i kompletowanie odpowiedniej dokumentacji, ale także dobrze przećwiczyć naszą cierpliwość 😊.

Reasumując, świeżo upieczony adwokat lub radca prawny, ma do wyboru trzy główne drogi ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Różnica polega na kwotach, o które można się ubiegać oraz zasadach, zgodnie z którymi są rozpatrywane. Istotne jest, aby przed złożeniem wniosku zapoznać się z wszystkimi dostępnymi źródłami dofinansowań. Dokonanie wyboru powinno przebiegać z pełną znajomością całego procesu i świadomością, która z wymienionych możliwości jest w danej sytuacji najkorzystniejsza.

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – Siedziba Kancelarii już od 109 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii

 

Autor: Maja Janczyk.

 

Źródła: