Egzamin adwokacki 2021, egzamin radcowski 2021 – możliwe tematy – analiza danych historycznych

egzamin adwokacki egzamin radcowski 2020 2021
Pandemiczna rzeczywistość związana z rozprzestrzenieniem się COVID-19 utrzymuje się już od roku. Zatem zdającym egzamin adwokacki oraz egzamin radcowski, ponownie przychodzi przystosować się do wyjątkowych okoliczności. Ministerstwo Sprawiedliwości, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zdających, podobnie jak w roku ubiegłym, zadecydowało o przesunięciu terminów obu egzaminów na maj. Wiąże się to z przedłużeniem oczywistego stresu, a także z konsekwencjami dotyczącymi obowiązującego stanu prawnego. ‘Racjonalny’ ustawodawca postanowił bowiem znowelizować część istotnych przepisów, co nie pozostaje bez wpływu na zakres, który muszą opanować zdający.

Tuż przed terminem egzaminu, co roku pojawiają się spekulacje, co do tematów jakie mają pojawić się na egzaminie. Ilość teorii i predykcji może wręcz przytłoczyć. Szum informacyjny wcale nie pomaga w tych ostatnich dniach, lecz zdaje się potęgować stres. Bowiem całkowicie zrozumiałym jest, że każdy chce choć przejrzeć orzecznictwo dotyczące tych „pewniaków”. Ilość ów pewniaków jest tak ogromna, że można by nimi obdarować wszystkie, przyszłe egzaminy na kolejną dekadę.

Warto zatem podejść do sprawy koncepcyjnie i prześledzić tematy, które już pojawiały się w poprzednich latach. Na tej podstawie, wykluczyć część tematów i poświęcić, jakże cenny czas, na zagadnienia, które z większym prawdopodobieństwem mogą pojawić się na tegorocznym egzaminie. Egzamin adwokacki i egzamin radcowski, tak jak w zeszłym roku, mają nowe, późniejsze terminy. Zatem warto przystąpić do wyznaczenia priorytetów w nauce już teraz.

Wyniki ubiegłorocznej pogłębionej analizy tematów egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego z ubiegłych lat pozwoliły zauważyć pewne prawidłowości. Zdający dają nam cały czas znać, że okazały się one pomocne w tych ostatnich dniach przed egzaminem. Dlatego mamy nadzieję, że tegoroczna analiza będzie równie pomocna. Dodatkowo chyba powinniśmy się pochwalić, że w zeszłym roku udało się nam ‘ustrzelić’ kilka tematów.

Tak jak w ubiegłym roku na wstępnie należy śmiało stwierdzić, że dane z egzaminów adwokackich są bardziej konsekwentne, niż w przypadku egzaminów radcowskich.

Przejdźmy jednak przez wszystkie dane po kolei, z podziałem na części egzaminu i przyszły zawód zdających.

1. Egzamin adwokacki 2021
a. Karne
b. Cywilne
c. Gospodarcze
d. Administracyjne
e. Etyka zawodowa
2. Egzamin radcowski 2021
a. Karne
b. Cywilne
c. Gospodarcze
d. Administracyjne
e. Etyka zawodowa

egzamin adwokacki egzamin radcowski 2020 2021

Egzamin adwokacki 2021

Część 1. Karne

2020 rok po raz kolejny potwierdził regułę w zakresie tematu egzaminów z prawa karnego dla przyszłych adwokatów. Mianowicie ponownie pojawiła się apelacja obrońcy. Zatem żadnych zaskoczeń dla zdających.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009– apelacja; błędna kwalifikacja czynu; brak zbiegu kumulatywnego; brak odczytania zeznań z postępowania przygotowawczego mimo sprzeczności; usiłowanie nieudolne; orzeczenie kary przekraczającej sumę kar jednostkowych; nie zaliczenie aresztu na poczet kary; rażąca niewspółmierność kar;
 • 2010– apelacja; błędna kwalifikacja czynów; błąd prawa materialnego – wykroczenie a nie przestępstwo; zbieg przestępstw; recydywa; odmowa składania zeznań przez osobę bliską; orzeczenie kary przekraczającej sumę kar jednostkowych;
 • 2011– apelacja; bezwzględna przyczyna odwoławcza; res iudicata; błędna kwalifikacja czynu; recydywa;
 • 2012– apelacja; przedawnienie karalności; brak wniosku pokrzywdzonego – bezwzględna przyczyna odwoławcza; naprawienie szkody – odsetki;
 • 2013– apelacja; odmowa zeznań oskarżonego jako dowód; zaliczenie aresztu na poczet odbywania kary w innej sprawie a recydywa; zadośćuczynienie;
 • 2014– apelacja; błędny opis czynu-naruszenie prawa materialnego; przedawnienie karalności; przestępstwo ścigane na wniosek; obligatoryjne złagodzenie kary; zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary;
 • 2015– apelacja; czynny żal; obligatoryjne umorzenie; zatarcie skazania; błędna kwalifikacja; zakaz dowodowy; bezpodstawna odmowa składania zeznań; nie odczytanie zeznań z postępowania przygotowawczego; zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary;
 • 2016– apelacja; brak podstaw do wznowienia dochodzenia; społeczna szkodliwość czynu; obligatoryjne umorzenie postępowania; brak wniosku pokrzywdzonego; błędna ocena stanu faktycznego; recydywa;
 • 2017–  apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; skutki odmowy zeznań; błędna kwalifikacja czynu; brak wniosku pokrzywdzonego;
 • 2018– apelacja; błędne oddalenie wniosków dowodowych; zaniechanie uprzedzenia oskarżonego o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej; res iudicata; bezwzględna przyczyna odwoławcza; czyn ciągły; nawiązka;
 • 2019 – apelacja; bezwzględna przyczyna odwoławcza; brak skargi uprawnionego oskarżyciela; zakazy dowodowe; błędna kwalifikacja czynu; błąd w subsumpcji;
 • 2020 – apelacja; brak podstaw do orzeczenia przepadku; zastąpienie dowodu z wyjaśnień oskarżonego treścią notatki urzędowej; wyrok wydany po zatarciu skazania; błędna kwalifikacja prawna czynu.

Zatem w roku 2021 raczej ponownie należy spodziewać się (1) apelacji (2) obrońcy. Natomiast nie można wykluczyć, alternatywnej choć mniej prawdopodobnej wersji zadania, gdzie od zdającego będzie wymagane sporządzenie apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Z taką właśnie do czynienia mieli już w 2018 r. radcowie. Prawdą jest, że adwokaci kiedyś zostaną obdarowani takim zadaniem. Dodatkowo prawdopodobieństwo, że w tym roku pojawi się opinia są z roku na rok większe, choć nadal oceniałbym je dość nisko 30:70 na rzecz apelacji obrońcy.

Część 2. Cywilne

Od 2009 roku, tylko dwa razy pojawiła się apelacja wnioskodawcy w nieprocesie (w 2009 i 2016 roku), w pozostałych latach była to apelacja powoda w procesie. Zatem dużo bardziej prawdopodobna będzie kolejna apelacja, a nigdy jeszcze nie było apelacji pozwanego, choć u radców była już 5 razy. Z drugiej strony, różnica ta dla zdającego jest obiektywnie pomijalna. Natomiast nie wykluczałbym nieprocesu na egzaminie adwokackim w tym roku.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – apelacja; stwierdzenie nabycia spadku;
 • 2010 – apelacja; zadośćuczynienie z tytułu zakażenia wirusem HCV przeciwko ZUS;
 • 2011 – apelacja; odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy zlecenia;
 • 2012 – apelacja; zadośćuczynienie i ustalenie; – wypadek komunikacyjny z udziałem małoletniego;
 • 2013 – apelacja; odszkodowanie z tytułu nienależycie wykonanej umowy (wady budynku);
 • 2014 – apelacja; zachowek;
 • 2015 – apelacja; odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadek na niezabezpieczonym remontowanym chodniku);
 • 2016 – apelacja; podział majątku wspólnego;
 • 2017 – apelacja; odszkodowanie – samochód zastępczy;
 • 2018 – apelacja; odszkodowanie – czyn niedozwolony;
 • 2019 – apelacja; odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadek drogowy, małoletni, przyczynienie się;
 • 2020 – apelacja; odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego.

Co do rodzaju pisma raczej standardowo należy spodziewać się w tym roku (1) apelacji, (2) pozwanego lub powoda (wnioskodawcy/uczestnika). (3) Natomiast co do samego tematu zadania, można spekulować, że w 2021 roku bardziej prawdopodobne będzie zagadnienie egzaminacyjne z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego albo ostatecznie odpowiedzialności kontraktowej, w tej kolejności. Już kilkukrotnie, bo w 2010-2013 oraz 2015 i 2017-2020 pojawiały się kwestia odszkodowawcze, czy zadośćuczynienie. Z uwagi na to, że spadki i rodzinne, nie pojawiły się w zeszłym roku (cywilne 2020: kwestia lokalu socjalnego) bardzo prawdopodobne stają się tematyki spadkowe lub rodzinne. Mówiąc jeszcze ściślej, apelacja wnioskodawcy/uczestnika w nieprocesie w tematyce testamentowej, w związku z nagłą śmiercią, byłaby w sumie tematem na czasie w związku z pandemią i jej skutkami.

Część 3. Gospodarcze

Część gospodarcza, cechuje się zdecydowanie większym spektrum możliwych zadań. Mianowicie mogą one polegać na przygotowaniu umów, pozwów, statutów, apelacji po opinie. Skądinąd całościowa analiza danych od 2009 roku wskazuje, że zdający mieli do czynienia 7 razy (wliczając ustawę o zastawie rejestrowym), z umowami z kodeksu cywilnego. Odpowiednio w 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 i 2019 roku. Zagadnień z kodeksu spółek handlowych było do tej pory 4, w 2011, 2015, 2016 i 2020, z czego dwukrotnie dot. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, raz spółki partnerskiej, a w ubiegłym roku spółki jawnej. Trzy razy zdający przygotowywali pisma procesowe, dwa razy były to pozwy, a raz apelacja. Przy czym w obu przypadkach były to pozwy o zapłatę (wliczając odpowiedzialność subsydiarną członków zarządu z art. 299 ksh).

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – umowa spółki cywilnej;
 • 2010 – umowa pożyczki;
 • 2011 – umowa spółki partnerskiej;
 • 2012 – umowa zastawu rejestrowego;
 • 2013 – umowa dostawy;
 • 2014 – pozew o zapłatę;
 • 2015 – pozew z art. 299 ksh;
 • 2016 – apelacja pozwanego – stwierdzenie nieważności uchwały wspólników;
 • 2017 – umowa dzierżawy;
 • 2018 – umowa sprzedaży;
 • 2019 – umowa komisu (dotyczącą sprzedaży rzeczy ruchomej) – z udziałem sp. k-a i jednoosobowej sp. z o.o.;
 • 2020 – umowa spółki jawne.

Co do zeszłego roku trafnie udało się nam ustrzelić tematykę zadania, tj. umowę w ramach ksh. Zatem, ze względu na sekwencję kolejnych tematów, oraz powtarzające się zagadnienia w regularnych interwałach, jako najbardziej prawdopodobne w 2021 należałoby uznać (1) umowa (2) z kodeksu cywilnego,  widząc co roczne zamiłowanie Ministerstwa Sprawiedliwości do umów kodeksowych. Prawdopodobne mogłoby być zadanie z umową o powtarzających się świadczeniach (najem, dzierżawa, leasing). W drugiej kolejności należałoby wskazać pozew o zapłatę, ale z podobnym zagadnieniem tj. umowy opartej o świadczenia powtarzające się.

Część 4. Administracyjne

Zadanie z zakresu prawa administracyjnego dla adwokatów jak co roku nie zaskakuje egzaminowanych formą. Od 2009 roku zdający przygotowują skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Choć od kilku lat pojawiające się spekulacje, że „tym razem będzie skarga kasacyjna” mogą być bardzie prawdopodobne. Ten typ zadania pojawił się dotychczas u radców dwa lata z rzędu: w 2017 i 2018 roku. Nie można go zatem całkowicie wykluczyć. Spektrum tematów jest ogromne, ale nie spodziewałbym się kwestii budowalnych. Za bardziej prawdopodobne uznałbym kwestię związana z obowiązkami albo świadczeniami innymi niż podatkowe, choć jest to zwykle tylko tło dla zagadnień czysto administracyjnych.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości;
 • 2010 – odwołanie od lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • 2011 – decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowę zakładu pogrzebowego;
 • 2012 – decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego;
 • 2013 – decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej (UGN);
 • 2014 – decyzja o inwestycji celu publicznego – budowa zbiornika oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie (operat);
 • 2015 – decyzja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. spełnienia wymagań higienicznych w barze;
 • 2016 – decyzja o odmowie skierowania do domu opieki społecznej;
 • 2017 – decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • 2018 – decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie legalności instalacji i eksploatacji nawiewno-wywiewnych mechanicznych urządzeń klimatyzacyjnych;
 • 2019 – decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie niezbędności zajęcia nieruchomości sąsiedniej w celu prowadzenia prac budowlanych;
 • 2020 – decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i unieważnieniu paszportu; legitymacja fundacji do wniesienia odwołania; wniosek o wstrzymaniu decyzji.

Zatem w roku 2020, przyszłych adwokatów raczej czeka przygotowanie (1) skargi do WSA, choć nie można wykluczyć skargi kasacyjnej, bowiem jak wcześniej pisałem, była ona obecna u radców w 2017 i 2018 roku. (2) W zakresie zagadnień, trudno ustalić co w tym roku wylosuje „maszyna losująca”.

Niemniej z tych samych względów wykluczyłbym zadanie dotyczące zagadnień „covidowych”, m.in. dotyczących możliwości nakładania kar administracyjnych przez Sanepid za nie przestrzeganie obostrzeń. Po drugie, przepisy te zmieniają się zbyt często, by zagadnienia przygotowane w marcu miały szanse być aktualne w maju, a nadto istnieje szereg publikacji adwokatów i radców prawnych podważających legalność wprowadzonych w ostatnim czasie przepisów. Dlatego uważam, że zadanie będzie dotyczyć zagadnień istotnych bez względu na pandemię, np. tak jak wyżej wspomniane zagadnienie związane z obowiązkami albo świadczeniami innymi niż podatkowe.

Część 5. Etyka zawodowa

Etyka zawodowa, czyli ostatnia i „najmłodsza” część egzaminu.  Mniejsza ilość danych daje mniejsze możliwości analizy (na razie egzaminy zawodowe odbyły się tylko 6 razy z etyką jako 5. częścią). Niemniej komisje układające dotychczas pytania egzaminacyjne z tej dziedziny były dosyć zgodne w swoim podejściu i konsekwentnie od początku pojawia się sporządzenie opinii w obszarze przewinień etycznych.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2016 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – pobieranie stałej opłaty za polecenie klienta adwokatowi przez „kancelarię odszkodowawczą”; – korzystanie z reklamy w Internecie; – posłużenie się notatką z negocjacji ugodowych w procesie; – granice wolności słowa adwokata wykonywującego czynności procesowe;
 • 2017 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – prowadzenie działalności w lokalu z osobą, która prowadzi działalność nie licującą z godnością zawodu; – nie spełnienie pozostałych wymogów dot. lokalu; – nieprawidłowe zabezpieczanie tajemnicy adwokackiej; – wysyłanie oferty usług do osób, które o to nie prosiły; – zasada koleżeństwa; – nie poinformowanie innego pełnomocnika i sądu o przejęciu sprawy; – konflikt interesów (były klient); – porozumiewanie się z pełnomocnikiem przeciwnika z pominięciem strony;
 • 2018 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – zachowanie tajemnicy adwokackiej; – prowadzenie działalności w lokalu z osobą, która prowadzi działalność nie licującą z godnością zawodu; – wspólnota biurowa; – wysyłanie ofert; – fraudulentne pozyskiwanie klientów; – powoływanie się na znajomości w sądzie/organach ścigania; – konflikt interesów między klientami; – rozliczenie tylko poprzez success fee;
 • 2019 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – naruszenie zasad lojalności i koleżeństwa w stosunku do kolegów adwokatów; – naruszenie obowiązków zawodowych oraz zasad z zakresu stosunku do klienta; – nie wydanie dokumentów na żądanie klienta; – zaniechanie wniesienia środka odwoławczego adwokat obowiązany jest uzyskać); – naruszenie zasady lojalności wobec władz adwokatury;
 • 2020 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – wspólnota biurowa; – brak zawiadomienia okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na siedzibę zawodową o rozpoczęciu działalności filii kancelarii; – grożenie ściganiem karnym lub dyscyplinarnym; – naruszenie zasad lojalności w stosunku do kolegów adwokatów; – udzielenie pomocy prawnej stronie przeciwnej; – nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie; – udział w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się użycie środków przymusu bezpośredniego; naruszenie zasady umiaru i taktu wobec sądów, urzędów i instytucji, przed którymi występuje; – zawinione niepłacenie składki korporacyjnej.

Zatem w roku 2021 na egzaminie adwokackim z etyki i zasad wykonywania zawodu należałoby się spodziewać opinii z dużą ilością przewinień etycznych. Niezwykle mało prawdopodobne jest pojawienie się pism typu – akt oskarżenia w postępowaniu dyscyplinarnym, czy inne „pismo procesowe” w ramach tegoż postępowania. Pozostaje dobrze znać i mieć ze sobą Kodeks Etyki Adwokackiej i pozostałe akty prawne z tej dziedziny.

egzamin adwokacki egzamin radcowski 2020 2021

Egzamin radcowski 2021

Część 1. Karne

Nie jest tajemnicą, że ‘komisje radcowskie’ mają zdecydowanie większy rozrzut w zakresie zaskakiwania zdających trudnymi do przewidzenia zadaniami. To z kolei wpływa na trudniejszą analizę danych i wyciągnięcie bardziej wiążących wniosków, zarówno co do formy danego dania, jaki kwestii zagadnień merytorycznych.

Niemniej z egzaminów przeprowadzonych od 2009 roku w części karnej jasno wynika, że tylko 1 raz w 2012 roku, KRRP wespół z MS puściło wodzę fantazji, i rozwiązaniem kazusu było przygotowanie opinii. Jednocześnie w pozostałych latach, konsekwentnie za każdym razem radcowie przygotowywali apelację pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Natomiast raz była to apelacja obrońcy, natomiast co do zasady oczekiwano od zdających sporządzenia apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Oczywiście apelacja obrońcy była swego rodzaju smaczkiem, po zrównaniu uprawnień obu zawodów.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – apelacja; gravamen; okres próby; młodociany; orzeczenie szkody; wymiar kary;
 • 2010 – apelacja; dorozumiane porozumienie w ramach współsprawstwa; błąd w ustaleniach faktycznych; błędnie wskazany terminu wykonania środka karnego;
 • 2011 – apelacja; niedopuszczenie dowodu z opinii biegłego; błędna ocena dowodów; nieujawnienie dowodu z opinii biegłego; niedopuszczenie dowodu z zeznań świadka; błąd w ustaleniach faktycznych;
 • 2012 – opinia; przedawnienie karalności; kara grzywny; warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • 2013 – apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; nie orzeczenie środka karnego; społeczna szkodliwość czynu; nie pouczenie świadka o prawie odmowy składania zeznań; nie dopuszczenie dowodu z urzędu; wymiar kary; okres próby;
 • 2014 – apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; kumulatywna kwalifikacja czynu; wadliwe określenie terminu naprawienia szkody;
 • 2015 – apelacja; przedawnienie karalności; błędna kwalifikacja czynu; błędne pouczenie o prawie odmowy zeznań; oddalenie wniosku o zapłatę zadośćuczynienia; rażąca niewspółmierność kary; termin wniosku o naprawienie szkody;
 • 2016 – apelacja; usiłowanie; współsprawstwo; nadzwyczajne złagodzenie kary; dobrowolne odstąpienie od dokonania czynu; nieodczytanie protokołu przesłuchania świadka; termin wniosku o naprawienie szkody; rażąca niewspółmierność kary;
 • 2017 – apelacja; błędny opis czynu; błąd w ustaleniach faktycznych; nadzwyczajne złagodzenie kary; zakaz reformationis in peius; recydywa; nieuwzględnieniu wniosku o zadośćuczynienie; negatywna przesłanka warunkowego zawieszenia wykonania kary; niezasadne pouczenie o prawie do odmowy zeznań; błędne umorzenie postępowania co do jednego z czynów; niezasadne zwolnienie oskarżonego z kosztów;
 • 2018 – apelacja; naruszenie prawa materialnego; opinia biegłego; błędne oddalenie wniosków dowodowych; wymiar kary; błędne orzeczenie o kosztach;
 • 2019 – apelacja; braku skargi uprawnionego oskarżyciela; naruszeniu prawa materialnego; błędna kwalifikacja czynu/ błędne przypisanie znamion czynu zabronionego; recydywa; przepadek; obowiązek probacyjny (błąd sądu korzystny dla klienta!);
 • 2020 – apelacja; naruszenia prawa materialnego; błędy w ustaleniach faktycznych; wydanie dwóch rozstrzygnięć co do jednego przestępstwa; niepełny opis czynu oraz niepełna jego kwalifikacja prawna; wadliwe umorzenie postępowania karnego; recydywa; błędne zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary; wadliwe orzeczenie grzywny.

Regularność wskazuje jednak, że w 2021 roku na egzaminie radcowskim pojawi się (1) apelacja – tutaj raczej pewnik, (2) raczej oskarżyciela posiłkowego, choć możliwa jest, także apelacja obrońcy, z uwagi na niedawną zmianę przepisów i 2-3 letnie zmiany tematów (w liczbach – 30:70 na rzecz apelacji oskarżyciela posiłkowego).

Część 2. Cywilne

W przypadku części cywilnej zdający od 2010 roku przygotowywali apelację, z czego 4 razy była to apelacja powoda i 6 razy apelacja pozwanego, a raz apelacja uczestnika w nieprocesie. Tylko raz był to pozew o zapłatę w 2009 roku. Także „portfolio” rodzajów rozwiązań można uznać za dość szerokie.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko zakładowi ubezpieczeń – wypadek;
 • 2010 – apelacja; niewykonanie przedwstępnej umowy sprzedaży i wyodrębnienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego;
 • 2011 – apelacja; zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeciwko zakładowi ubezpieczeń – wypadek;
 • 2012 – apelacja; postępowanie nakazowe – weksel własny;
 • 2013 – apelacja; zachowek;
 • 2014 – apelacja; wydanie rzeczy na podstawie umowy sprzedaż;
 • 2015 – apelacja; uznanie za bezskuteczną czynność prawną – umowa sprzedaży nieruchomości;
 • 2016 – apelacja; nakłady na lokal;
 • 2017 – apelacja; odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta – wypadek komunikacyjny (rower);
 • 2018 – apelacja; podział majątku wspólnego;
 • 2019 – apelacja pozwanego; odwołanie darowizny z uwagi na rażącą niewdzięczność obdarowanego;
 • 2020 – apelacja powoda – pozwanego wzajemnego; wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego; uwzględnienie powództwa głównego i oddalenie powództwa wzajemnego.

Zatem z ogromnie dużym prawdopodobieństwem należy wskazać, że w 2020 roku kazus egzaminacyjny z prawa cywilnego będzie wymagał sporządzenia (1) apelacji (2) raczej w tematyce rodzinnej, być może z kwestii dotyczących prawa spadkowego. Patrząc na pewną systematykę, mało prawdopodobne jest zadanie dotyczące wypadku komunikacyjnego, niemniej np. dość popularne kwestie odszkodowawcze mogą pojawić się przy innym stanie faktycznym.

Część 3. Gospodarcze

Podobnie jak u adwokatów w dziedzinie prawa gospodarczego, spektrum rodzajów zadań jest z natury rzeczy większe. Radcowie dotychczas 2 razy pisali pozew (w 2014 i 2018 roku), i aż 11 razy przygotowywali umowę, z czego 4 razy były to umowy stricte kodeksowe, 5 razy dot. zagadnień z ksh, a 2 razy – zagadnienia z prawa autorskiego.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich;
 • 2010 – umowa agencyjna;
 • 2011 – umowa sprzedaży udziałów sp. z o.o.;
 • 2012 – umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich;
 • 2013 – umowa spółki jawnej;
 • 2014 – pozew o zapłatę;
 • 2015 – umowa najmu;
 • 2016 – umowa sprzedaży;
 • 2017 – umowa pożyczki;
 • 2018 – pozew z art. 299 ksh;
 • 2019 – umowa dostawy z prezesem spółki będącej jej stroną;
 • 2020 – umowa spółki jawnej.

Zatem z uwagi na ostatnią umowę (2020 rok), nie należy się kolejnej, ale raczej można spodziewać kolejnego (1) pisma procesowego (2) raczej dot. zagadnień „kontraktowych”. Wskazać tutaj trzeba, że istnieje mniejsza szansa, na apelację w tej części egzaminu, która przytrafiła się skądinąd już u adwokatów.

Część 4. Administracyjne

Jak już zostało zasygnalizowane na wstępie, radcowie w latach 2009-2016 oraz w zeszłym 2020 roku, rozwiązywali kazus ze skargą do WSA. Tylko 2 razy, choć dwa lata z rzędu (2017 i 2018) był to kazusu, gdzie rozwiązaniem było przygotowanie skargi kasacyjnej. Dlatego troszkę łatwiej wskazać , co przygotowujący egzamin szykują dla zdających w 2021 r. Bowiem, za bardziej prawdopodobne należy uznać utrzymanie kursu przez ‘komisję’ niż nagłego zwrotu w kierunku skargi do NSA.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości; – zwrot nieruchomości ze względu na niezrealizowanie celu wywłaszczenia;
 • 2010 – decyzja o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • 2011 – decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę i postanowienie o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie decyzji;
 • 2012 – decyzja o nakazująca zlikwidowanie stwierdzonego w toku oględzin nieodpowiedniego stanu technicznego budynku;
 • 2013 – decyzja o uznaniu za nienależnie pobrany i nakazująca zwrot przyznanego wcześniej zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • 2014 – decyzja zawierająca sprzeciw w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia;
 • 2015 – decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy;
 • 2016 – decyzja nakazująca doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z przepisami (odległość od granicy działki);
 • 2017 – decyzja o skierowaniu na badania lekarskie kierowcy;
 • 2018 – decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy;
 • 2019 – decyzja odmawiająca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, w którym będzie możliwe wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych;
 • 2020 – decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Zatem w roku 2021, szanse na skargę do WSA i na skargę kasacyjną należy ocenić 30:70, bowiem tak jak wyżej zostało to wskazane analiza poprzednich egzaminów raczej wskazuje na ponowną skargę do WSA.

Co do możliwych zagadnień, spektrum możliwości jest nieograniczony i bardzo ciężko wytypować faworyta. Warto na pewno powtórzyć zagadnienia z tematów nieruchomościowo-budowlanych, które pojawiły się na egzaminie przez ostatnie lata aż 7 razy z 11 egzaminów.

Część 5. Etyka zawodowa

Podobnie jak u adwokatów, odkąd wprowadzono tę część egzaminu jako rozwiązanie kazusu oczekiwane jest sporządzenie opinii prawnej w obszarze przewinień etycznych. Zatem za mało prawdopodobne należy uznać zadanie odmienne, np. na celu przygotowanie „pisma procesowego” w postępowaniu dyscyplinarnym.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2016 – rozliczenie tylko poprzez success fee; – zachwalanie własnej skuteczności; wysyłanie oferty usług do osób, które o to nie prosiły; – nieustalenie istotnych warunków umowy z klientem; – nie wydanie środków pieniężnych klientowi; – nie wydanie akt klientowi na jego żądanie;
 • 2017 – granice wolności słowa radcy prawnego; – nie dochowanie tajemnicy radcowskiej; – omawianie spraw sądowych pod wpływem alkoholu; – konflikt interesów;
 • 2018 – nie skontaktowanie się z klientem z urzędu po otrzymaniu zawiadomienia o ustanowieniu; – nie wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z uwagi na konflikt interesu; nierzetelne prowadzenie sprawy klienta;
 • 2019 – podjęcie czynności zmierzających do utraty klienta przez innego radcę; – wypowiadanie negatywnych opinii o czynnościach zawodowych radcy; – niedochowanie nakazu lojalności i koleżeństwa wobec innych radców; – podjęcie się prowadzenia sprawy, której wynikiem był osobiście zainteresowany; – naruszenie obowiązku unikania konfliktu interesów oraz lojalności wobec klienta; – naruszenie tajemnicy zawodowej;
 • 2020 – niesporządzenie umowy o obsługę na piśmie; – niedochowanie tajemnicy zawodowej; – korzystanie z informacji stanowiących tajemnice zawodowe w interesie własnym lub innych osób; – naruszenie zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów; – grożenie w wystąpieniach zawodowych postępowaniem karnym; – nieprzedstawienie klientowi informacji o pozasądowych możliwościach rozstrzygnięcia lub rozwiązania sporu; – wstrzymywanie wykonywania czynności w prowadzonej sprawie z powodu nieotrzymania ustalonego honorarium; – porozumiewanie się z przeciwnikiem klienta z pominięciem jego pełnomocnika będącego radcą prawnym; – niewydanie akt klientowi na jego żądanie.

Zauważyć należy, że tematy w poszczególnych latach u radców i adwokatów bywają bardzo podobne. W 2021 powinna zatem pojawić się ponownie opinia, którą będzie trzeba okrasić opisem szeregu uchybień przepisom i zasadom etycznym, z możliwością postawienia zarzutu popełnienia deliktu dyscyplinarnego. Być może tym razem pojawi się kwestia niepłacenia składki?

Podsumowanie

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że powyższa analiza, stanowi jedynie badanie konsekwencji, pewnych obserwowalnych trendów, tendencji i ostatecznie prawdopodobieństwa. Chociaż oparta jest ona na realnych i historycznych danych, stanowi jedynie opinię, przemyślaną z uzasadnieniem, ale jedynie opinię.

I o cały ten hałas?

Osobom, które nie są aplikantami lub członkami ich rodzin, bliskimi, czy wreszcie samymi przystępującymi do egzaminu z innego tytułu, należy się w ramach klaryfikacji, wyjaśnienie. Po co ta cała analiza? Mianowicie, prawnicze egzaminy zawodowe składają się z 5 części, trwają łącznie 4 dni z rzędu. Każdego dnia jest to, do 8 godzin, w ramach których należy rozwiązać zadanie egzaminacyjne. W trakcie każdej z tych części zdający rozwiązuje rozbudowany kazus na podstawie otrzymanych akt postępowania lub zbioru innych dokumentów; zdający ma za zadanie w tym czasie przeanalizować stan faktyczny i stan prawny w danej sprawie, a następnie przygotować całościowe rozwiązanie wraz z uzasadnieniem.

Egzamin zawodowy to nie tylko zadanie o bardzo wysokim poziomie trudności merytorycznej, ale to również egzamin sprawdzający przygotowanie fizyczne i emocjonalne. Z własnego doświadczenia oraz innych zdających wiem, że egzamin po drugim dniu, bardziej wydaje się być testem na wytrzymałość nerwową i fizyczną, niż sprawdzianem wiedzy prawniczej i doświadczenia.

W roku 2021 utrzymują się dodatkowe trudności związane z pojawieniem się pandemii COVID-19 i wprowadzeniem w związku z tym reżimu sanitarnego. Będzie miało to wpływ na procedury podczas egzaminu, tak jak w 2020 roku, co ponownie podniesie poziom stresu wśród zdających.

Zobacz praktyczny poradnik ze wskazówkami jak technicznie zorganizować sobie egzamin →

Egzamin adwokacki, egzamin radcowski – Jak się uczyć? →

Dlatego chcielibyśmy życzyć wszystkim zdającym w tym wyjątkowym 2021 roku, maksymalnego skupienia, umiejętności odprężenia i jak najlepszej formy oraz przede wszystkim wiary we własne umiejętności i wiedzę.

Możemy Was zapewnić, że kilka godzin to naprawdę wystarczająca ilość czasu na poradzenie sobie z zadaniem egzaminacyjnym, a czasem za sprawą jednego przeczytanego artykułu kodeksu, jednego orzeczenia, jednego akapitu komentarza, odnaleźć można bezcenny trop dla prawidłowego rozwiązania zadania.

Życzę Wam wszystkim zdrowia i wytrwałości na egzaminie. Powodzenia!

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – Siedziba Kancelarii już od 109 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii