Egzaminy zawodowe 2019 – możliwe tematy – analiza danych historycznych

wirtualne biuro dla prawnika, coworking dla prawników
Wspomnienie przedegzaminacyjnego stresu i przemęczenia, pomimo zdanego już egzamin jakiś czas temu, nadal jest żywe. Ciężko nawet porównać z czymś innym ów czas niepewności, bowiem tak rzadko ma się okazję zdawać egzamin podsumowujący niemal 10 lat nauki zawodu.
Nieodzownym elementem każdych ostatnich dni przed egzaminem zawodowym są spekulacje części zdających, czy stwierdzenia typu: „w tym roku na karnym musi być opinia, bo zawsze była apelacja”… Spekulacjom, wróżbom i predykcjom na grupach wsparcia, np. na Facebooku, zdaje się nie być końca.

Niemniej każdy z nas stara się choć spojrzeć na przepisy, czy przeczytać orzecznictwo w takim „gwarantowanym” temacie, żeby poczuć się lepiej. Choć „pewniaków” jest tyle, że każdego roku, że można by nimi obdarować wszystkie egzaminy od 2009 roku włącznie.

Warto jednak prześledzić tematy, które już pojawiały się w ostatnich latach i na tej bazie, może wykluczyć część tematów i poświęcić ostatni, tak cenny czas, na zagadnienia, które mają większe prawdopodobieństwo pojawienia się na egzaminie.

Postanowiliśmy dokonać takiej analizy danych historycznych i sprawdzić, czy da się zauważyć jakieś prawidłowości w pojawiających się zadania egzaminacyjnych.

Już na wstępie wskazać można, że dane z egzaminów adwokackich są bardziej konsekwentne, niż w przypadku egzaminów radcowskich.

Przejdźmy przez jednak przez wszystkie dane historyczne po kolei z podziałem na części egzaminu i przyszły zawód zdających.

wirtualne biuro dla prawnika, coworking dla prawników

Egzaminy adwokackie

Część 1. Karne

Z przeprowadzonych egzaminów od 2009 roku jasno wynika, że za każdym razem zdający mierzą się z apelacją obrońcy. Faktycznie jest to fundamentalne zadanie, przed którym stanie każdy adwokat, bez względu na to w czym się specjalizuje. Egzamin ma za zadanie sprawdzić wiedzę, a nie „siać zamęt” i konsternacje wśród zdających. Zatem raczej należy spodziewać się konsekwencji w wyborze zadania egzaminacyjnego.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2009 – apelacja; błędna kwalifikacja czynu; brak zbiegu kumulatywnego; brak odczytania zeznań z postępowania przygotowawczego mimo sprzeczności; usiłowanie nieudolne; orzeczenie kary przekraczającej sumę kar jednostkowych; nie zaliczenie aresztu na poczet kary; rażąca niewspółmierność kar;
 • 2010 – apelacja; błędna kwalifikacja czynów; błąd prawa materialnego – wykroczenie a nie przestępstwo; zbieg przestępstw; recydywa; odmowa składania zeznań przez osobę bliską; orzeczenie kary przekraczającej sumę kar jednostkowych;
 • 2011 – apelacja; bezwzględna przyczyna odwoławcza; res iudicata; błędna kwalifikacja czynu; recydywa;
 • 2012 – apelacja; przedawnienie karalności; brak wniosku pokrzywdzonego – bezwzględna przyczyna odwoławcza; naprawienie szkody – odsetki;
 • 2013 – apelacja; odmowa zeznań oskarżonego jako dowód; zaliczenie aresztu na poczet odbywania kary w innej sprawie a recydywa; zadośćuczynienie;
 • 2014 – apelacja; błędny opis czynu-naruszenie prawa materialnego; przedawnienie karalności; przestępstwo ścigane na wniosek; obligatoryjne złagodzenie kary; zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary;
 • 2015 – apelacja; czynny żal; obligatoryjne umorzenie; zatarcie skazania; błędna kwalifikacja; zakaz dowodowy; bezpodstawna odmowa składania zeznań; nie odczytanie zeznań z postępowania przygotowawczego; zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary;
 • 2016 – apelacja; brak podstaw do wznowienia dochodzenia; społeczna szkodliwość czynu; obligatoryjne umorzenie postępowania; brak wniosku pokrzywdzonego; błędna ocena stanu faktycznego; recydywa;
 • 2017 –  apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; skutki odmowy zeznań; błędna kwalifikacja czynu; brak wniosku pokrzywdzonego;
 • 2018 – apelacja; błędne oddalenie wniosków dowodowych; zaniechanie uprzedzenia oskarżonego o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej; res iudicata; bezwzględna przyczyna odwoławcza; czyn ciągły; nawiązka.

Zatem w 2019 roku (1) apelację (2) obrońcy, można uznać za bardzo, bardzo prawdopodobną, a pojawiające się spekulacje dot. opinii, można włożyć między bajki. Natomiast nie można wykluczyć, że pojawi się apelacja pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, z uwagi na to, że radcowie mieli w 2018 apelację obrońcy.

Część 2. Cywilne

Od 2009 roku, tylko dwa razy pojawiła się apelacja wnioskodawcy w nieprocesie (w 2009 i 2016 roku), w pozostałych latach była to apelacja powoda. Dużo bardziej prawdopodobna będzie kolejna apelacja, choć nigdy jeszcze nie było apelacji pozwanego, mimo że u radców była już 5 razy. Choć egzaminacyjnie nie jest to zbyt duża różnica.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2009 – apelacja; stwierdzenie nabycia spadku;
 • 2010 – apelacja; zadośćuczynienie z tytułu zakażenia wirusem HCV przeciwko ZUS;
 • 2011 – apelacja; odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy zlecenia;
 • 2012 – apelacja; zadośćuczynienie i ustalenie – wypadek komunikacyjny z udziałem małoletniego;
 • 2013 – apelacja; odszkodowanie z tytułu nienależycie wykonanej umowy (wady budynku);
 • 2014 – apelacja; zachowek;
 • 2015 – apelacja; odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadek na niezabezpieczonym remontowanym chodniku);
 • 2016 – apelacja; podział majątku wspólnego;
 • 2017 – apelacja; odszkodowanie – samochód zastępczy;
 • 2018 – apelacja; odszkodowanie – czyn niedozwolony.

Zatem można się spodziewać (1) apelacji, (2) pozwanego lub powoda. (3) Patrząc na powtarzające się tematy, można pokusić się o tezę, że w 2019 roku może się pojawić zagadnienie z prawa rodzinnego, spadkowego albo odpowiedzialności kontraktowej, w tej kolejności.

Część 3. Gospodarcze

Część gospodarcza, ma zdecydowanie większy arsenał możliwych zadań. Od umów przez pozwy, statuty, apelację po opinię. Niemniej analiza danych od 2009 roku wskazuje, że z umowami z kodeksu cywilnego zdający mierzyli się 6 razy (wliczając ustawę o zastawie rejestrowym), odpowiednio w 2009, 2010, 2012, 2013, 2017 i 2018. Zagadnień z kodeksu spółek handlowych było do tej pory 3, w 2011, 2015 i 2016, z czego 2 dot. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a raz spółki partnerskiej. Trzy razy aplikanci mierzyli się z pismami procesowymi, 2 razy były to pozwy, a raz apelacja, przy czym w obu przypadkach były to pozwy o zapłatę (wliczając odpowiedzialność subsydiarną członków zarządu z art. 299 ksh).

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2009 – umowa spółki cywilnej;
 • 2010 – umowa pożyczki;
 • 2011 – umowa spółki partnerskiej;
 • 2012 – umowa zastawu rejestrowego;
 • 2013 – umowa dostawy;
 • 2014 – pozew o zapłatę;
 • 2015 – pozew z art. 299 ksh;
 • 2016 – apelacja pozwanego – stwierdzenie nieważności uchwały wspólników;
 • 2017 –  umowa dzierżawy;
 • 2018 –  umowa sprzedaży.

Zatem co do tematu, ze względu na sekwencję kolejnych tematów, oraz powtarzające się zagadnienia w miarę regularnych interwałach, na plan wysuwałaby się (1) umowa, (2) w ramach zagadnienia z ksh, (3) raczej dotycząca spółek osobowych, choć idealnie wstrzeliłaby się np. umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o., takie zadanie rozwiązywali już radcowie.

Część 4. Administracyjne

Podobnie jak w części karnej, tutaj co roku, również nie ma zaskoczeń, bowiem co roku zadanie obejmuje przygotowanie skargi do WSA. Od 2015 roku pojawiają się spekulacje, że „tym razem będzie skarga kasacyjna”. Faktycznie u radców pojawiła się ona w 2017 i 2018 roku, zatem nie można całkowicie jej wykluczyć, choć prawdopodobieństwo i konsekwencja wskazywałaby na skargę do WSA.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2009 – decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości;
 • 2010 – odwołanie od lokalizacja inwestycji celu publicznego;
 • 2011 – decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowę zakładu pogrzebowego;
 • 2012 – decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego;
 • 2013 – decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej (UGN);
 • 2014 – decyzja o inwestycji celu publicznego – budowa zbiornika oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie (operat);
 • 2015 – decyzja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. spełnienia wymagań higienicznych w barze;
 • 2016 – decyzja o odmowie skierowania do domu opieki społecznej;
 • 2017 – decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • 2018 –  decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie legalności instalacji i eksploatacji nawiewno-wywiewnych mechanicznych urządzeń klimatyzacyjnych.

Zatem w roku 2019, przyszłych adwokatów raczej czeka przygotowanie (1) skargi do WSA, natomiast nie można wykluczyć skargi kasacyjnej, bowiem była obecna u radców w 2017 i 2018 roku. (2) Co do zagadnień, z uwagi na niemalże nieograniczoną mnogość przepisów materialnych, bardzo ciężko wytypować faworyta, natomiast można wskazać, że nie powinny być to tematy nieruchomościowo-budowlane.

Część 5. Etyka zawodowa

Ta część jest „najmłodsza”, gdyż pierwszy raz pojawiła się w 2016 roku. W związku z tym mała ilość danych daje mniejsze pole do analizy. Niemniej konsekwentnie od początku pojawia się sporządzenie opinii w obszarze przewinień etycznych.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2016 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – pobieranie stałej opłaty za polecenie klienta adwokatowi przez „kancelarię odszkodowawczą”; – korzystanie z reklamy w Internecie; – posłużenie się notatką z negocjacji ugodowych w procesie; – granice wolności słowa adwokata wykonującego czynności procesowe;
 • 2017 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – prowadzenie działalności w lokalu z osobą, która prowadzi działalność nie licującą z godnością zawodu; – nie spełnienie pozostałych wymogów dot. lokalu; – nieprawidłowe zabezpieczanie tajemnicy adwokackiej; – wysyłanie oferty usług do osób, które o to nie prosiły; – zasada koleżeństwa; – nie poinformowanie innego pełnomocnika i sądu o przejęciu sprawy; – konflikt interesów (były klient); – porozumiewanie się z pełnomocnikiem przeciwnika z pominięciem strony;
 • 2018 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – zachowanie tajemnicy adwokackiej; – prowadzenie działalności w lokalu z osobą, która prowadzi działalność nie licującą z godnością zawodu; – wspólnota biurowa; – wysyłanie ofert; – fraudulentne pozyskiwanie klientów; – powoływanie się na znajomości w sądzie/organach ścigania; – konflikt interesów między klientami; – rozliczenie tylko poprzez success fee;

Zatem w roku 2019 powinna być opinia z kolejną mnogością przewinień etycznych. Raczej za mało prawdopodobne należy uznać pomysły typu, akt oskarżenia w postępowaniu dyscyplinarnym, czy inne „pismo procesowe” w ramach postępowania dyscyplinarnego.

wirtualne biuro dla prawnika, coworking dla prawników

Egzaminy radcowskie

Część 1. Karne

Na wstępie chcielibyśmy wskazać, że KRRP i MS wprowadzają dużo więcej niepewności do serc przyszłych radców prawnych, a w konsekwencji ciężej przewidzieć, czy tym razem będzie zaskoczenie, czy wręcz odwrotnie zadanie będzie wpisywać się w powtarzające trendy.

Niemniej w części karnej z przeprowadzonych egzaminów od 2009 roku jasno wynika, że tylko 1 raz w 2012 roku, przygotowujący zadanie egzaminacyjne puścili wodzę fantazji, i rozwiązaniem kazusu było przygotowanie opinii. Jednocześnie od 2009 do 2017 roku za każdym razem radcowie przygotowywali apelację pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Natomiast raz była to apelacja obrońcy, która była dosyć oczywistym smaczkiem, po zrównaniu uprawnień obu zawodów.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2009 – apelacja; gravamen; okres próby; młodociany; orzeczenie szkody; wymiar kary;
 • 2010 – apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; dorozumiane porozumienie w ramach współsprawstwa; błędnie wskazany terminu wykonania środka karnego;
 • 2011 – apelacja; nieujawnienie dowodu z opinii biegłego; niedopuszczenie dowodu z opinii biegłego; błędna ocena dowodów; niedopuszczenie dowodu z zeznań świadka; błąd w ustaleniach faktycznych;
 • 2012 – opinia; przedawnienie karalności; kara grzywny; warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • 2013 – apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; społeczna szkodliwość czynu; wymiar kary; okres próby; nie orzeczenie środka karnego; nie pouczenie świadka o prawie odmowy składania zeznań; nie dopuszczenie dowodu z urzędu;
 • 2014 – apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; kumulatywna kwalifikacja czynu; wadliwe określenie terminu naprawienia szkody;
 • 2015 – apelacja; przedawnienie karalności; błędna kwalifikacja czynu; błędne pouczenie o prawie odmowy zeznań; termin wniosku o naprawienie szkody; oddalenie wniosku o zapłatę zadośćuczynienia; rażąca niewspółmierność kary;
 • 2016 – apelacja; dobrowolne odstąpienie od dokonania czynu; usiłowanie; współsprawstwo; nadzwyczajne złagodzenie kary; nieodczytanie protokołu przesłuchania świadka; termin wniosku o naprawienie szkody; rażąca niewspółmierność kary;
 • 2017 –  apelacja; błędny opis czynu; błąd w ustaleniach faktycznych; nadzwyczajne złagodzenie kary; zakaz reformationis in peius; negatywna przesłanka warunkowego zawieszenia wykonania kary; recydywa; nieuwzględnieniu wniosku o zadośćuczynienie; niezasadne pouczenie o prawie do odmowy zeznań; błędne umorzenie postępowania co do jednego z czynów; niezasadne zwolnienie oskarżonego z kosztów;
 • 2018 –  apelacja; naruszenie prawa materialnego; błędne oddalenie wniosków dowodowych; opinia biegłego; wymiar kary; błędne orzeczenie o kosztach;

Regularność wskazuje jednak, że w 2019 roku powinna to być (1) apelacja – tutaj raczej pewnik, (2) oskarżyciela posiłkowego, z małym wskazaniem na apelację obrońcy z uwagi na niedawną zmianę przepisów i 2-3 letnie zmiany tematów.

Część 2. Cywilne

W przypadku części cywilnej zdający od 2010 roku przygotowywali apelację, z czego 3 razy była to apelacja powoda i 5 razy apelacja pozwanego, a 1 raz apelacja uczestnika w nieprocesie. Tylko raz był to pozew o zapłatę w 2009 roku.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2009 – pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko zakładowi ubezpieczeń – wypadek;
 • 2010 – apelacja; niewykonanie przedwstępnej umowy sprzedaży i wyodrębnienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego;
 • 2011 – apelacja; zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeciwko zakładowi ubezpieczeń – wypadek;
 • 2012 – apelacja; postępowanie nakazowe – weksel własny;
 • 2013 – apelacja; zachowek;
 • 2014 – apelacja; wydanie rzeczy na podstawie umowy sprzedaż;
 • 2015 – apelacja; uznanie za bezskuteczną czynność prawną – umowa sprzedaży nieruchomości;
 • 2016 – apelacja; nakłady na lokal;
 • 2017 – apelacja; odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta – wypadek komunikacyjny (rower);
 • 2018 – apelacja; podział majątku wspólnego;

Zatem z dużym prawdopodobieństwem można wskazać, że w 2019 roku może być to (1) apelacja (2) raczej w tematyce cywilnej niż rodzinnej, mało prawdopodobny jest czyn niedozwolony.

Część 3. Gospodarcze

Podobnie jak u adwokatów spektrum rodzajów zadań jest z natury rzeczy większe. Radcowie 2 razy pisali pozew (w 2014 i 2018 roku), 8 razy z kolei przygotowywali umowę, z czego 4 razy były to umowy stricte kodeksowe, 2 razy dot. zagadnień z ksh i 2 razy – zagadnień z prawa autorskiego.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2009 – umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich;
 • 2010 – umowa agencyjna;
 • 2011 – umowa sprzedaży udziałów sp. z o.o.;
 • 2012 – umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich;
 • 2013 – umowa spółki jawnej;
 • 2014 – pozew o zapłatę;
 • 2015 – umowa najmu;
 • 2016 – umowa sprzedaży;
 • 2017 – umowa pożyczki;
 • 2018 – pozew z art. 299 ksh.

Zatem z uwagi na ostatni pozew z 299 ksh (2018 rok), raczej nie należy się spodziewać kolejnego pisma procesowego, lecz (1) umowy, (2) raczej dot. zagadnień okołokodeksowych jak np. prawo autorskie, niż kwestii „spółkowych”. Odmiennie niż u adwokatów, radcowie jeszcze nie mierzyli się z apelacją, której nie można całkowicie wykluczyć, pamiętając o nagłych zwrotach dokonywanych przez KRRP i MS. Zaznaczyć również należy, że u adwokatów w ciągu ostatnich 5 lat 3 razy był pozew.

Część 4. Administracyjne

Jak zostało powiedziane wyżej, radcowie w latach 2009-2016 rozwiązywali kazus ze skargą do WSA, tylko dwa ostatnie lata (2017 i 2018) to kazusu, gdzie rozwiązaniem było przygotowanie skargi kasacyjnej. W tym przypadku ciężko wskazać wprost, co przygotowujący egzamin szykują dla zdających. Wskazać należy jednocześnie, że egzaminy radcowskie są z roku na rok, co raz trudniejsze, zatem nie można wykluczyć pojawienia się skargi kasacyjnej, która formalnie jest trudniejszym pismem, niż skarga do WSA.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2009 – decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości; – zwrot nieruchomości ze względu na niezrealizowanie celu wywłaszczenia;
 • 2010 – decyzja o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • 2011 – decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę i postanowienie o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie decyzji;
 • 2012 – decyzja o nakazująca zlikwidowanie stwierdzonego w toku oględzin nieodpowiedniego stanu technicznego budynku;
 • 2013 – decyzja o uznaniu za nienależnie pobrany i nakazująca zwrot przyznanego wcześniej zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • 2014 – decyzja zawierająca sprzeciw w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia;
 • 2015 – decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy;
 • 2016 – decyzja nakazująca doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z przepisami (odległość od granicy działki);
 • 2017 –  decyzja o skierowaniu na badania lekarskie kierowcy;
 • 2018 –  decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy;

Zatem w roku 2019, przyszłych radców prawnych pomimo ostatnich dwóch skarg kasacyjnych czeka raczej powrót do (1) skargi do WSA, natomiast nie można wykluczyć skargi kasacyjnej, bowiem tak ja zostało powyżej to wskazane, egzaminy radcowskie z roku na rok są obiektywnie coraz trudniejsze. (2) Co do zagadnień, z uwagi na niemalże nieograniczoną mnogość przepisów materialnych, bardzo ciężko wytypować faworyta, natomiast podobnie jak u adwokatów, można wskazać, że nie powinny być to tematy nieruchomościowo-budowlane, których przez ostatnie lata było aż 6 z 9 egzaminów.

Część 5. Etyka zawodowa

Podobnie jak u adwokatów, ze względu na małą ilość danych istnieje mniejsze pole do analizy. Niemniej od początku pojawia się opinia w obszarze przewinień etycznych. I też podobnie raczej za mało prawdopodobne należy uznać przygotowanie „pisma” w postępowaniu dyscyplinarnym.

Co do tematów mieliśmy już:

 • 2016 – rozliczenie tylko poprzez success fee; – zachwalanie własnej skuteczności; wysyłanie oferty usług do osób, które o to nie prosiły; – nieustalenie istotnych warunków umowy z klientem; – nie wydanie środków pieniężnych klientowi; – nie wydanie akt klientowi na jego żądanie;
 • 2017 – granice wolności słowa radcy prawnego; – nie dochowanie tajemnicy radcowskiej; – omawianie spraw sądowych pod wpływem alkoholu; – konflikt interesów;
 • 2018 – nie skontaktowanie się z klientem z urzędu po otrzymaniu zawiadomienia o ustanowieniu; – nie wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z uwagi na konflikt interesu; nierzetelne prowadzenie sprawy klienta;

Zatem w roku 2019 powinna pojawić się ponownie opinia z kolejną mnogością przewinień etycznych, z możliwością postawienia zarzutu popełnienia deliktu dyscyplinarnego.

Podsumowanie

Pragniemy podkreślić, że powyższa analiza, to jedynie badanie konsekwencji, utrzymujących się trendów i ostatecznie prawdopodobieństwa. I choć oparta jest ona na realnych i historycznych danych, to jest ona tylko opinią.

O co tyle hałasu?

Dla tych, którzy nie są aplikantami lub członkami ich rodzin, ich bliskimi, czy przystępującymi do egzaminu z innego tytułu, w ramach klaryfikacji, wskazujemy, iż prawnicze egzaminy zawodowe składają się z 5 części, trwają 4 dni z rzędu, do 8 godzin w każdym dniu. W trakcie egzaminu zdający mają za zadanie rozwiązać rozbudowany kazus na podstawie otrzymanych akt postępowania i przygotować całościowe rozwiązanie wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

W moje ocenie, ale również innych byłych zdających, egzamin po drugim dniu, bardziej wydaje się być testem na wytrzymałość nerwową i fizyczną, niż sprawdzianem naszej wiedzy i doświadczenia.

Zobacz praktyczny poradnik ze wskazówkami jak technicznie zorganizować sobie egzamin →

Powodzenia!

Z tego miejsca chcielibyśmy życzyć wszystkim zdającym, maksymalnego skupienia, jak najlepszej formy i wiary we własne umiejętności i wiedzę.

Kilka godzin to wystarczająca ilość czasu na poradzenie sobie z zadaniem, a czasem nawet jeden przeczytany artykuł kodeksu, jedno orzeczenie, jeden paragraf komentarza, potrafi naprowadzić na skuteczne rozwiązanie. Powodzenia!

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – spotkania z Twoimi klientami już od 179 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii

 

Wszystkie zadania egzaminacyjne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: