Egzamin adwokacki 2020, egzamin radcowski 2020 – możliwe tematy – analiza danych historycznych

egzamin radcowski 2020 egzamin adwokacki 2020
Tegoroczny egzamin adwokacki i egzamin radcowski będą niewątpliwie wyjątkowe. Odwołanie pierwotnego terminu spowodowane rozprzestrzenieniem się SARS-CoV-2 wiązało się zapewne z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony pojawiła się ulga – „będziemy bezpieczni”. Choć z drugiej strony – niepokój, bo teraz trzeba utrzymywać „intelektualną formę” na najwyższym poziomie jeszcze dłużej. Jednocześnie stres związany z oczekiwaniem na egzamin… no cóż przedłuża się. Racjonalny ustawodawca postanowił znowelizować część istotnych przepisów, co nie pozostaje bez wpływu na zakres, który muszą opanować zdający.

Na Facebook’u, czy innych grupach wsparcia tuż przed terminem egzaminu, co roku pojawiają się spekulacje, co do tematów jakie mają pojawić się na egzaminie. Teoriom, wróżbom i predykcjom w tych ostatnich dniach zdaje się nie być końca. Cała ta lawina informacji potęguje stres przedegzaminacyjny, zwłaszcza w ostatnich dniach. Bowiem każdy chce choć przejrzeć orzecznictwo dotyczące tych „pewniaków”. Pewniaków których ilość jest tak duża, że spokojnie można by nimi obdarować wszystkie egzaminy na kolejną dekadę.

Warto zatem prześledzić tematy, które już pojawiały się w poprzednich latach i na tej bazie, być może wykluczyć część tematów i poświęcić, jakże cenny czas, na zagadnienia, które mają większe prawdopodobieństwo pojawienia się na tegorocznym egzaminie. Egzamin adwokacki i egzamin radcowski zostały niedawno obdarowane nowymi terminami. Zatem warto przystąpić do priorytetyzowania w ramach wznowionej nauki.

Wyniki ubiegłorocznej pogłębionej analizy tematów egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego z ubiegłych lat pozwoliły zauważyć pewne prawidłowości. Zdający dają nam cały czas znać, że okazały się one pomocne w tych ostatnich dniach przed egzaminem. Mamy nadzieję, że tegoroczna analiza będzie równie pomocna.

Tak jak w ubiegłym roku na wstępnie należy śmiało stwierdzić, że dane z egzaminów adwokackich są bardziej konsekwentne, niż w przypadku egzaminów radcowskich.

Przejdźmy jednak przez wszystkie dane po kolei, z podziałem na części egzaminu i przyszły zawód zdających.

1. Egzamin adwokacki 2020
a. Karne
b. Cywilne
c. Gospodarcze
d. Administracyjne
e. Etyka zawodowa
2. Egzamin radcowski 2020
a. Karne
b. Cywilne
c. Gospodarcze
d. Administracyjne
e. Etyka zawodowa

egzamin radcowski 2020 egzamin adwokacki 2020

Egzamin adwokacki 2020

Część 1. Karne

2019 rok potwierdził regułę w zakresie tematu egzaminów z prawa karnego dla przyszłych adwokatów, a mianowicie kolejny raz mieliśmy do czynienia z apelacją obrońcy. Nie sposób nie zgodzić się z takim doborem zadania przez Ministerstwo. Bowiem każdy adwokat w swojej praktyce wielokrotnie zmierzy się z tym właśnie pismem.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009– apelacja; błędna kwalifikacja czynu; brak zbiegu kumulatywnego; brak odczytania zeznań z postępowania przygotowawczego mimo sprzeczności; usiłowanie nieudolne; orzeczenie kary przekraczającej sumę kar jednostkowych; nie zaliczenie aresztu na poczet kary; rażąca niewspółmierność kar;
 • 2010– apelacja; błędna kwalifikacja czynów; błąd prawa materialnego – wykroczenie a nie przestępstwo; zbieg przestępstw; recydywa; odmowa składania zeznań przez osobę bliską; orzeczenie kary przekraczającej sumę kar jednostkowych;
 • 2011– apelacja; bezwzględna przyczyna odwoławcza; res iudicata; błędna kwalifikacja czynu; recydywa;
 • 2012– apelacja; przedawnienie karalności; brak wniosku pokrzywdzonego – bezwzględna przyczyna odwoławcza; naprawienie szkody – odsetki;
 • 2013– apelacja; odmowa zeznań oskarżonego jako dowód; zaliczenie aresztu na poczet odbywania kary w innej sprawie a recydywa; zadośćuczynienie;
 • 2014– apelacja; błędny opis czynu-naruszenie prawa materialnego; przedawnienie karalności; przestępstwo ścigane na wniosek; obligatoryjne złagodzenie kary; zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary;
 • 2015– apelacja; czynny żal; obligatoryjne umorzenie; zatarcie skazania; błędna kwalifikacja; zakaz dowodowy; bezpodstawna odmowa składania zeznań; nie odczytanie zeznań z postępowania przygotowawczego; zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary;
 • 2016– apelacja; brak podstaw do wznowienia dochodzenia; społeczna szkodliwość czynu; obligatoryjne umorzenie postępowania; brak wniosku pokrzywdzonego; błędna ocena stanu faktycznego; recydywa;
 • 2017–  apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; skutki odmowy zeznań; błędna kwalifikacja czynu; brak wniosku pokrzywdzonego;
 • 2018– apelacja; błędne oddalenie wniosków dowodowych; zaniechanie uprzedzenia oskarżonego o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej; res iudicata; bezwzględna przyczyna odwoławcza; czyn ciągły; nawiązka.
 • 2019 – apelacja; bezwzględna przyczyna odwoławcza; brak skargi uprawnionego oskarżyciela; zakazy dowodowe; błędna kwalifikacja czynu; błąd w subsumpcji.

Idąc tym tropem uznać należy, że w 2020 roku spodziewać należy się (1) apelacji (2) obrońcy. Natomiast nie można wykluczyć, alternatywnej choć mniej prawdopodobnej wersji zadania, gdzie od zdającego będzie wymagane sporządzenie apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Z taką właśnie do czynienia mieli już w 2018 r. radcowie. Prawdą jest, że adwokaci zapewne zostaną obdarowani takim tematem. Niemniej choć prawdopodobieństwo, że w tym roku pojawi się opinia są większe niż w zeszłym roku, to nadal oceniałbym je dość nisko 30:70, a może nawet 20:80 na rzecz apelacji obrońcy.

Część 2. Cywilne

Od 2009 roku, tylko dwa razy pojawiła się apelacja wnioskodawcy w nieprocesie (w 2009 i 2016 roku), w pozostałych latach była to apelacja powoda. Zatem dużo bardziej prawdopodobna będzie kolejna apelacja, a nigdy jeszcze nie było apelacji pozwanego, choć u radców była już 5 razy. Z drugiej strony ów różnica dla zdającego jest bardziej niż pomijalna.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – apelacja; stwierdzenie nabycia spadku;
 • 2010 – apelacja; zadośćuczynienie z tytułu zakażenia wirusem HCV przeciwko ZUS;
 • 2011 – apelacja; odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy zlecenia;
 • 2012 – apelacja; zadośćuczynienie i ustalenie; – wypadek komunikacyjny z udziałem małoletniego;
 • 2013 – apelacja; odszkodowanie z tytułu nienależycie wykonanej umowy (wady budynku);
 • 2014 – apelacja; zachowek;
 • 2015 – apelacja; odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadek na niezabezpieczonym remontowanym chodniku);
 • 2016 – apelacja; podział majątku wspólnego;
 • 2017 – apelacja; odszkodowanie – samochód zastępczy;
 • 2018 – apelacja; odszkodowanie – czyn niedozwolony.
 • 2019 – apelacja; odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadek drogowy, małoletni, przyczynienie się.

Można zatem spodziewać się w tym roku (1) apelacji, (2) pozwanego lub powoda. (3) Starając się ocenić pewną regularność pojawiających się tematów egzaminu, można spekulować, że w 2020 roku może pojawić się zagadnienie egzaminacyjne z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego albo odpowiedzialności kontraktowej, w tej kolejności. Już kilkukrotnie, bo w 2010-2013 oraz 2015 i 2017-2019 pojawiały się kwestia odszkodowawcze, czy zadośćuczynienie. W związku z tym oraz z uwagi na mnogość możliwych tematów na cywilu, spodziewałbym się bardziej kwestii rodzinnej lub spadkowej.

Część 3. Gospodarcze

Część gospodarcza, ma zdecydowanie większy arsenał możliwych zadań. Od umów przez pozwy, statuty, apelację po opinię. Niemniej analiza danych od 2009 roku wskazuje, że z umowami z kodeksu cywilnego zdający mierzyli się 6 razy (wliczając ustawę o zastawie rejestrowym), odpowiednio w 2009, 2010, 2012, 2013, 2017 i 2018. Zagadnień z kodeksu spółek handlowych było do tej pory 3, w 2011, 2015 i 2016, z czego dwukrotnie dot. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a raz spółki partnerskiej. Trzy razy aplikanci mierzyli się z pismami procesowymi, dwa razy były to pozwy, a raz apelacja. Przy czym w obu przypadkach były to pozwy o zapłatę (wliczając odpowiedzialność subsydiarną członków zarządu z art. 299 ksh).

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – umowa spółki cywilnej;
 • 2010 – umowa pożyczki;
 • 2011 – umowa spółki partnerskiej;
 • 2012 – umowa zastawu rejestrowego;
 • 2013 – umowa dostawy;
 • 2014 – pozew o zapłatę;
 • 2015 – pozew z art. 299 ksh;
 • 2016 – apelacja pozwanego – stwierdzenie nieważności uchwały wspólników;
 • 2017 – umowa dzierżawy;
 • 2018 – umowa sprzedaży.
 • 2019 – umowa komisu (dotyczącą sprzedaży rzeczy ruchomej) – z udziałem sp. k-a i jednoosobowej sp. z o.o.

Zatem co do tematu, ze względu na sekwencję kolejnych tematów, oraz powtarzające się zagadnienia w miarę regularnych interwałach, na plan wysuwałaby się (1) umowa (2) w ramach zagadnienia z ksh, której już od kilku lat nie było. Niemniej widząc zamiłowanie do umów kodeksowych Ministerstwo może znów zaczerpnąć z kc, natomiast kwestie typowo spółkowe wpleść do komparycji – tak jak w latach 2017-2019. I tak np. umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. byłaby idealnym tematem egzaminacyjnym.

Część 4. Administracyjne

Zadanie z zakresu prawa administracyjnego dla adwokatów co roku nie przynosi większego zaskoczenia jeśli chodzi o formę. Od 2009 r. co roku egzaminowani muszą zmierzyć z przygotowaniem skargi do WSA. Od kilku lat pojawiają się mrożące krew w żyłach spekulacje, że „tym razem będzie skarga kasacyjna”. Ten typ zadania pojawił się dotychczas u radców dwa lata z rzędu: w 2017 i 2018 roku. Nie można zatem całkowicie jej wykluczyć, ale konsekwencja Ministerstwa wskazuje jednak, że u adwokatów należy spodziewać się skargi do WSA również w 2020 roku.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości;
 • 2010 – odwołanie od lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • 2011 – decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowę zakładu pogrzebowego;
 • 2012 – decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego;
 • 2013 – decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej (UGN);
 • 2014 – decyzja o inwestycji celu publicznego – budowa zbiornika oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie (operat);
 • 2015 – decyzja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. spełnienia wymagań higienicznych w barze;
 • 2016 – decyzja o odmowie skierowania do domu opieki społecznej;
 • 2017 – decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • 2018 – decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie legalności instalacji i eksploatacji nawiewno-wywiewnych mechanicznych urządzeń klimatyzacyjnych.
 • 2019 – decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie niezbędności zajęcia nieruchomości sąsiedniej w celu prowadzenia prac budowlanych.

Zatem w roku 2020, przyszłych adwokatów raczej czeka przygotowanie (1) skargi do WSA, choć nie można wykluczyć skargi kasacyjnej, bowiem jak wcześniej pisałem, była ona obecna u radców w 2017 i 2018 roku. (2) W zakresie zagadnień, trudno ustalić co w tym roku wylosuje „maszyna losująca”. Niemniej trudno oprzeć się wrażeniu, że odmiennie niż w przypadku pozostałych działów egzaminu adwokackiego, zadania z prawa administracyjnego wydają się być wybierane bez konkretnego „planu dywersyfikacji” lub jakiegoś porządku, który można byłoby śledzić. Jak widać w dwóch poprzednich latach mieliśmy bowiem do czynienia z decyzjami o umorzeniu i oba tematy były z zakresu dotyczącego prawa budowlanego.

Część 5. Etyka zawodowa

Etyka zawodowa to „najmłodsza” część egzaminu i liczy sobie piątą wiosnę.  Taka ilość danych daje mniejsze pole do analizy, aczkolwiek komisje układające dotychczas pytania egzaminacyjne z tej dziedziny były dosyć zgodne w swoim podejściu i konsekwentnie od początku pojawia się sporządzenie opinii w obszarze przewinień etycznych.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2016 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – pobieranie stałej opłaty za polecenie klienta adwokatowi przez „kancelarię odszkodowawczą”; – korzystanie z reklamy w Internecie; – posłużenie się notatką z negocjacji ugodowych w procesie; – granice wolności słowa adwokata wykonywującego czynności procesowe;
 • 2017 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – prowadzenie działalności w lokalu z osobą, która prowadzi działalność nie licującą z godnością zawodu; – nie spełnienie pozostałych wymogów dot. lokalu; – nieprawidłowe zabezpieczanie tajemnicy adwokackiej; – wysyłanie oferty usług do osób, które o to nie prosiły; – zasada koleżeństwa; – nie poinformowanie innego pełnomocnika i sądu o przejęciu sprawy; – konflikt interesów (były klient); – porozumiewanie się z pełnomocnikiem przeciwnika z pominięciem strony;
 • 2018 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – zachowanie tajemnicy adwokackiej; – prowadzenie działalności w lokalu z osobą, która prowadzi działalność nie licującą z godnością zawodu; – wspólnota biurowa; – wysyłanie ofert; – fraudulentne pozyskiwanie klientów; – powoływanie się na znajomości w sądzie/organach ścigania; – konflikt interesów między klientami; – rozliczenie tylko poprzez success fee;
 • 2019 – naruszenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – naruszenie zasad lojalności i koleżeństwa w stosunku do kolegów adwokatów; – naruszenie obowiązków zawodowych oraz zasad z zakresu stosunku do klienta; – nie wydanie dokumentów na żądanie klienta; – zaniechanie wniesienia środka odwoławczego adwokat obowiązany jest uzyskać); – naruszenie zasady lojalności wobec władz adwokatury.

Zatem w roku 2020 na egzaminie adwokackim z etyki i zasad wykonywania zawodu należy spodziewać się kolejnej opinii z mnogością przewinień etycznych do opisania. Niezwykle mało  prawdopodobne jest pojawienie się pism typu – akt oskarżenia w postępowaniu dyscyplinarnym, czy inne „pismo procesowe” w ramach tegoż postępowania. Pozostaje dobrze znać i mieć ze sobą Kodeks Etyki Adwokackiej i pozostałe akty prawne z tej dziedziny.

egzamin radcowski 2020 egzamin adwokacki 2020

Egzamin radcowski 2020

Część 1. Karne

Na wstępie muszę podkreślić, że KRRP i MS wprowadzają dużo więcej niepewności do serc przyszłych radców prawnych, co do tej części egzaminu, niż dzieje się to wobec przyszłych adwokatów. W konsekwencji ciężej jest przewidzieć czym w danym roku może zaskoczyć kazus egzaminacyjny, zarówno co do formy oczekiwanego rozwiązania jak i zagadnień merytorycznych.

Niemniej z przeprowadzonych egzaminów od 2009 roku w części karnej jasno wynika, że tylko 1 raz w 2012 roku, przygotowujący zadanie egzaminacyjne puścili wodzę fantazji, i rozwiązaniem kazusu było przygotowanie opinii. Jednocześnie od 2009 do 2017 roku za każdym razem radcowie przygotowywali apelację pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Natomiast raz była to apelacja obrońcy, która była dosyć oczywistym smaczkiem, po zrównaniu uprawnień obu zawodów.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – apelacja; gravamen; okres próby; młodociany; orzeczenie szkody; wymiar kary;
 • 2010 – apelacja; dorozumiane porozumienie w ramach współsprawstwa; błąd w ustaleniach faktycznych; błędnie wskazany terminu wykonania środka karnego;
 • 2011 – apelacja; niedopuszczenie dowodu z opinii biegłego; błędna ocena dowodów; nieujawnienie dowodu z opinii biegłego; niedopuszczenie dowodu z zeznań świadka; błąd w ustaleniach faktycznych;
 • 2012 – opinia; przedawnienie karalności; kara grzywny; warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • 2013 – apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; nie orzeczenie środka karnego; społeczna szkodliwość czynu; nie pouczenie świadka o prawie odmowy składania zeznań; nie dopuszczenie dowodu z urzędu; wymiar kary; okres próby;
 • 2014 – apelacja; błąd w ustaleniach faktycznych; kumulatywna kwalifikacja czynu; wadliwe określenie terminu naprawienia szkody;
 • 2015 – apelacja; przedawnienie karalności; błędna kwalifikacja czynu; błędne pouczenie o prawie odmowy zeznań; oddalenie wniosku o zapłatę zadośćuczynienia; rażąca niewspółmierność kary; termin wniosku o naprawienie szkody;
 • 2016 – apelacja; usiłowanie; współsprawstwo; nadzwyczajne złagodzenie kary; dobrowolne odstąpienie od dokonania czynu; nieodczytanie protokołu przesłuchania świadka; termin wniosku o naprawienie szkody; rażąca niewspółmierność kary;
 • 2017 – apelacja; błędny opis czynu; błąd w ustaleniach faktycznych; nadzwyczajne złagodzenie kary; zakaz reformationis in peius; recydywa; nieuwzględnieniu wniosku o zadośćuczynienie; negatywna przesłanka warunkowego zawieszenia wykonania kary; niezasadne pouczenie o prawie do odmowy zeznań; błędne umorzenie postępowania co do jednego z czynów; niezasadne zwolnienie oskarżonego z kosztów;
 • 2018 – apelacja; naruszenie prawa materialnego; opinia biegłego; błędne oddalenie wniosków dowodowych; wymiar kary; błędne orzeczenie o kosztach;
 • 2019 – apelacja; braku skargi uprawnionego oskarżyciela; naruszeniu prawa materialnego; błędna kwalifikacja czynu/ błędne przypisanie znamion czynu zabronionego; recydywa; przepadek; obowiązek probacyjny (błąd sądu korzystny dla klienta!).

Regularność wskazuje jednak, że w 2020 roku powinna to być (1) apelacja – tutaj raczej pewnik, (2) raczej oskarżyciela posiłkowego, choć możliwa jest, także apelacja obrońcy, z uwagi na niedawną zmianę przepisów i 2-3 letnie zmiany tematów (w liczbach – 20:80 na rzecz apelacji oskarżyciela posiłkowego).

Część 2. Cywilne

W przypadku części cywilnej zdający od 2010 roku przygotowywali apelację, z czego trzy razy była to apelacja powoda i sześć razy apelacja pozwanego, a raz apelacja uczestnika w nieprocesie. Tylko raz był to pozew o zapłatę w 2009 roku. Także „portfolio” rodzajów rozwiązań można uznać za dość szerokie.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko zakładowi ubezpieczeń – wypadek;
 • 2010 – apelacja; niewykonanie przedwstępnej umowy sprzedaży i wyodrębnienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego;
 • 2011 – apelacja; zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeciwko zakładowi ubezpieczeń – wypadek;
 • 2012 – apelacja; postępowanie nakazowe – weksel własny;
 • 2013 – apelacja; zachowek;
 • 2014 – apelacja; wydanie rzeczy na podstawie umowy sprzedaż;
 • 2015 – apelacja; uznanie za bezskuteczną czynność prawną – umowa sprzedaży nieruchomości;
 • 2016 – apelacja; nakłady na lokal;
 • 2017 – apelacja; odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta – wypadek komunikacyjny (rower);
 • 2018 – apelacja; podział majątku wspólnego;
 • 2019 – apelacja pozwanego; odwołanie darowizny z uwagi na rażącą niewdzięczność obdarowanego.

Zatem z ogromnie dużym prawdopodobieństwem należy wskazać, że w 2020 roku kazus egzaminacyjny z prawa cywilnego będzie wymagał sporządzenia (1) apelacji (2) raczej w tematyce cywilnej niż rodzinnej, być może z kwestii dotyczących prawa własności. Patrząc na pewną systematykę, mało prawdopodobne jest zadanie dotyczące wypadku komunikacyjnego, niemniej np. dość popularne kwestie odszkodowawcze mogą pojawić się przy innym stanie faktycznym.

Część 3. Gospodarcze

Podobnie jak u adwokatów w dziedzinie prawa gospodarczego, spektrum rodzajów zadań jest z natury rzeczy większe. Radcowie dotychczas 2 razy pisali pozew (w 2014 i 2018 roku), i aż 9 razy przygotowywali umowę, z czego 4 razy były to umowy stricte kodeksowe, 3 razy dot. zagadnień z ksh, a 2 razy – zagadnienia z prawa autorskiego.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich;
 • 2010 – umowa agencyjna;
 • 2011 – umowa sprzedaży udziałów sp. z o.o.;
 • 2012 – umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich;
 • 2013 – umowa spółki jawnej;
 • 2014 – pozew o zapłatę;
 • 2015 – umowa najmu;
 • 2016 – umowa sprzedaży;
 • 2017 – umowa pożyczki;
 • 2018 – pozew z art. 299 ksh;
 • 2019 – umowa dostawy z prezesem spółki będącej jej stroną.

Zatem z uwagi na ostatnią umowę (2019 rok), nie należy się kolejnej, ale raczej można spodziewać kolejnego (1) pisma procesowego (2) raczej dot. zagadnień „spółkowych”. Wskazać tutaj trzeba, że istniej nikła szansa, na apelację w tej części egzaminu, która przytrafiła się już u adwokatów.

Część 4. Administracyjne

Jak zostało powiedziane wyżej, radcowie w latach 2009-2016 rozwiązywali kazus ze skargą do WSA. Tylko dwa razy, choć dwa lata z rzędu (2017 i 2018) był to kazusu, gdzie rozwiązaniem było przygotowanie skargi kasacyjnej. Dlatego ciężko wskazać wprost, co przygotowujący egzamin szykują dla zdających w 2020 r. Nadmienić należy jednocześnie, że egzaminu radcowskie są z roku na rok, co raz trudniejsze, a zatem nie można wykluczyć pojawienia się w tym roku ponownie skargi kasacyjnej, która formalnie jest trudniejszym pismem, niż skarga do WSA.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2009 – decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości; – zwrot nieruchomości ze względu na niezrealizowanie celu wywłaszczenia;
 • 2010 – decyzja o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • 2011 – decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę i postanowienie o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie decyzji;
 • 2012 – decyzja o nakazująca zlikwidowanie stwierdzonego w toku oględzin nieodpowiedniego stanu technicznego budynku;
 • 2013 – decyzja o uznaniu za nienależnie pobrany i nakazująca zwrot przyznanego wcześniej zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • 2014 – decyzja zawierająca sprzeciw w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia;
 • 2015 – decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy;
 • 2016 – decyzja nakazująca doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z przepisami (odległość od granicy działki);
 • 2017 – decyzja o skierowaniu na badania lekarskie kierowcy;
 • 2018 – decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy;
 • 2019 – decyzja odmawiająca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, w którym będzie możliwe wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych.

Zatem w roku 2020, szanse na skargę do WSA i na skargę kasacyjną należy ocenić 40:60, bowiem tak jak wyżej zostało to wskazane egzaminy radcowskie z roku na rok mają tendencje do bycia coraz trudniejszymi. (2) Co do zagadnień, wachlarz możliwości dostępnych dla KKRP i Ministerstwa jest nieograniczony i bardzo ciężko wytypować faworyta. Warto na pewno powtórzyć zagadnienia z  tematów nieruchomościowo-budowlanych, które pojawiły się na egzaminie przez ostatnie lata aż 7 razy z 10 egzaminów.

Część 5. Etyka zawodowa

Podobnie jak u adwokatów, odkąd wprowadzono tę część egzaminu jako rozwiązanie kazusu oczekiwane jest sporządzenie opinii prawnej w obszarze przewinień etycznych. Zatem podobnie raczej za mało prawdopodobne należy uznać zadanie mające na celu przygotowanie „pisma procesowego” w postępowaniu dyscyplinarnym.

Co do tematów, mieliśmy już:

 • 2016 – rozliczenie tylko poprzez success fee; – zachwalanie własnej skuteczności; wysyłanie oferty usług do osób, które o to nie prosiły; – nieustalenie istotnych warunków umowy z klientem; – nie wydanie środków pieniężnych klientowi; – nie wydanie akt klientowi na jego żądanie;
 • 2017 – granice wolności słowa radcy prawnego; – nie dochowanie tajemnicy radcowskiej; – omawianie spraw sądowych pod wpływem alkoholu; – konflikt interesów;
 • 2018 – nie skontaktowanie się z klientem z urzędu po otrzymaniu zawiadomienia o ustanowieniu; – nie wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z uwagi na konflikt interesu; nierzetelne prowadzenie sprawy klienta;
 • 2019 – podjęcie czynności zmierzających do utraty klienta przez innego radcę; – wypowiadanie negatywnych opinii o czynnościach zawodowych radcy; – niedochowanie nakazu lojalności i koleżeństwa wobec innych radców; – podjęcie się prowadzenia sprawy, której wynikiem był osobiście zainteresowany; – naruszenie obowiązku unikania konfliktu interesów oraz lojalności wobec klienta; – naruszenie tajemnicy zawodowej.

Zauważyć należy, że tematy w poszczególnych latach u radców i adwokatów bywają bardzo podobne. W 2020 powinna pojawić się ponownie opinia, którą będzie trzeba okrasić opisem szeregu uchybień przepisom i zasadom etycznym, z możliwością postawienia zarzutu popełnienia deliktu dyscyplinarnego. Być może pojawi się kwestia niepłacenia składki?

Podsumowanie

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że powyższa analiza, stanowi jedynie badanie konsekwencji, pewnych obserwowalnych trendów, tendencji i ostatecznie prawdopodobieństwa. Chociaż oparta jest ona na realnych i historycznych danych, stanowi jedynie opinię, przemyślaną z uzasadnieniem, ale jedynie opinię.

I o cały ten hałas?

Dla tych z Was, którzy nie są aplikantami lub członkami ich rodzin, bliskimi, czy wreszcie samymi przystępującymi do egzaminu z innego tytułu, w ramach pewnej klaryfikacji, chcemy wyjaśnić, iż prawnicze egzaminy zawodowe składają się z 5 części, trwają łącznie 4 dni z rzędu. Każdego dnia jest to do 8 godzin, w ramach których należy rozwiązać zadanie egzaminacyjne. W trakcie każdej z tych części zdający rozwiązuje rozbudowany kazus na podstawie otrzymanych akt postępowania lub zbioru innych dokumentów; zdający ma za zadanie w tym czasie przeanalizować stan faktyczny i prawny w danej sprawie i przygotować całościowe rozwiązanie wraz z uzasadnieniem.

Jest to nie tylko zadanie o trudności merytorycznej, ale również egzamin ten stanowi ogromne wyzwanie fizyczne i emocjonalne. Z własnego doświadczenia oraz innych, którzy przeszli ten swoisty maraton wynika, że egzamin po drugim dniu, bardziej wydaje się być testem na wytrzymałość nerwową i fizyczną, niż sprawdzianem wiedzy prawniczej i doświadczenia.

W roku 2020 pojawiły się już dodatkowe trudności związane z pojawieniem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem w związku z tym stanem epidemii. Będzie to z pewnością miało wpływ na nowe procedury podczas egzaminu, ale również podniesie poziom stresu wśród zdających.

Zobacz praktyczny poradnik ze wskazówkami jak technicznie zorganizować sobie egzamin →

Egzamin adwokacki, egzamin radcowski 2020 – Jak się uczyć? →

Dlatego chcielibyśmy życzyć wszystkim zdającym w tym wyjątkowym 2020 roku, maksymalnego skupienia, umiejętności odprężenia i jak najlepszej formy oraz przede wszystkim wiary we własne umiejętności i wiedzę.

Możemy Was zapewnić, że kilka godzin to naprawdę wystarczająca ilość czasu na poradzenie sobie z zadaniem egzaminacyjnym, a czasem za sprawą jednego przeczytanego artykułu kodeksu, jednego orzeczenia, jednego akapitu komentarza odnaleźć można trop dla prawidłowego rozwiązania zadania.

Powodzenia!

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – Siedziba Kancelarii już od 109 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii